İBB Ulaşım T4 Tramvay Hattı yenileme işini 7 Ağustos'ta ihaleye çıkarıyor!

İBB Ulaşım T4 Tramvay Hattı yenileme işini 7 Ağustos'ta ihaleye çıkarıyor! İBB Ulaşım T4 Tramvay Hattı yenileme işini 7 Ağustos'ta ihaleye çıkarıyor!

İstanbyul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım A. Ş. 7 Ağustos tarihinde T4 Tramvay Hattı Yenileme Yapım İşi yapım işini ihaleye çıkarıyor. Tramvay hattı 730 günde tamamlanacak...İstanbyul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım A. Ş. tarafından tramvay hattı yenileme işi yapılacak. T4 Tramvay Hattı Yenileme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.


Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve 730 günde tamamlanacak. İhale 7 Ağustos saat 11.00'de Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No:3, 34220 Esenler'de yapılacak. 


İhale ilanı:


İHALE 

2014/76054 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM A.Ş. - Evrak No: 1446


TRAMVAY HATTI YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR


İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.S.


T4 Tramvay Hattı Yenileme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası


1-İdarenin: 2014/76054


a) Adresi: YAVUZ SELİM MAH. METRO SOKAK NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası 2125689970 - 2125688900


c) Elektronik Posta Adresi info@istanbul-ulasim.com.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : T4 Tramvay hattında bakım onarım maksatlı olarak üst yapının sökülüp yenilenmesi işi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer: İstanbul T4 Tramvay hattı güzergahı


c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 730 (Yediyüzotuz) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No:3, 34220 Esenler/İSTANBUL


b) Tarihi ve saati : 07.08.2014 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A.V veya A. VI. veya BIII. Gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Harita mühendisliği veya makina mühendisliği veya inşaat mühendisliği veya mimarlık


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No: 3 34220 Esenler İstanbul adresi Genel Müdürlük Binasında bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No:3,34220 Esenler/ISTANBUL adresi genel müdürlük binasında bulunan ihale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İhale ilanının tam metni için tıklayın