İETT, Ayazağa'daki arazisini 1.2 milyar TL'ye satışa çıkardı!

İETT, Ayazağa'daki arazisini 1.2 milyar TL'ye satışa çıkardı!İETT Garajı olarak kullanılan Ayazağa arazisi 1 milyar 200 milyon TL'ye satışa sunuldu. Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale ile ilgili teklif mektupları 27 Ekim 2021 tarihine kadar verilebilecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayazağa’da bulunan 49 dönüm büyüklüğündeki arazisini satışa sundu. 

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 10636 Ada, 3 Parsel sayılı arazide Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü ile İnşaat Yapılması İşi'nin ihale edileceği belirtildi. 

İETT'nin Ayazağa arazisi satış ihalesi kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale için teklifler 27 Ekim tarihinde saat 10:00'a kadar verilebilecek. İhale, Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Metrohan Tünel Beyoğlu'nda yapılacak. 

İETT, Ayazağa

İETT'nin Ayazağa ilçesinde yer alan arazisi için tahmin edilen bedel 1 milyar 200 milyon TL + KDV olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise tahmin edilen toplam bedelin yüzde 3'ü yani 36 milyon TL şeklinde açıklandı. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 IBAN no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğu ifade edilerek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekiyor. 

Satış ilanında, isteklilerin, ihalenin gerçekleştirildiği seneden önceki seneye ait toplam cirosunun en az 1 milyar Türk Lirası olması gerektiği belirtildi. 

İsteklilerin, bankalardan alacakları, Banka Referans Mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon Türk Lirası'ndan az olmadığını belgelemeleri gerektiği de şartlar arasında yer aldı. 

İETT, Ayazağa

İlan metni: 

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR (HASILAT) PAYLAŞIMI USULÜ İLE İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 10636 Ada, 3 Parsel sayılı Taşınmazda Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü ile İnşaat Yapılması İşi ihale edilecektir.

1) İhale konusu olan işin; a) Niteliği: Arsa satışı karşılığı gelir (hasılat) paylaşımı usulü ile inşaat yaptırılması b) İşin Yapılacağı Yer: Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 10636 ada 3 sayılı parsel c) Miktarı: 49.360,29-m2

2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 25.000,00 TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.) (Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.)

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 27.10.2021 günü saat 10:00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.

4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği adreste İhale Komisyon odasında 27.10.2021 tarihinde saat 10:00’ da yapılacaktır.

5) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

6) İhalede aranılan yeterlik şartları ve istenilen belgeler: İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır. İsteklinin ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki tüm belgeleri, belirtilen şartlarda, tam ve eksiksiz olarak İdareye vermesi zorunludur.

6.1.Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

6.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı”, "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler).

6.1.2. Adli sicil kaydı.

6.1.3. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi, (Tüzel Kişiler).

6.1.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi. a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

6.1.5. İmza sirküleri vermesi. a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi. b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

6.1.6. Vekâletname ve imza beyannamesi: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi gerekir.

6.1.7. İş ortaklığı beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi: a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vereceklerdir (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. b) Yeterlik için başvuruda bulunacak Ortak Girişim Grubu üyelerinin bir Ortak Girişim sözleşmesi imzalamaları gereklidir. Yeterlilik için başvuruda bulunacak Ortak Girişim Grubu üyelerinin bir Ortak Girişim Sözleşmesine imza koymuş olmaları ve bu sözleşmede ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. Ortak girişimin pilot firması belirtilmesi ve en çok hisseye sahip firma pilot firma olmalıdır. Hisselerin eşit olması halinde bu firmalardan herhangi biri pilot firma olabilir. c) Ortak Girişim Sözleşmesinde ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. Katılımcı olarak yeterlilik başvurusunda bulunan tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun herhangi bir üyesi, yine katılımcı olarak yeterlilik başvurusunda bulunan başka bir Ortak Girişim Grubu’nun üyesi olamaz. Katılımcı olarak ön yeterlilik başvurusunda bulunan tüzel kişinin veya Ortak Girişim Grubu’nun herhangi bir üyesi, tek başına veya Ortak Girişim Grubu üyesi olarak ön yeterlilik başvurusunda bulunamaz. Yeterlilik kriterlerini sağlayan Ortak Girişim Grubu üyesinin Ortak Girişim’deki payı %25 den aşağı olamaz.

6.1.8. Banka referans mektubu (EK:6): İstekliler, bankalardan (katılım bankaları dahil) alacakları, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1.500.000.000.-TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)’ndan az olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. İstekli’nin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az %50’sini tek başına, geri kalanını diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri yeterlidir. Otaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı sağlayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

6.1.9. Mali durum belgeleri: İstekliler bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduklarını göstermek amacıyla aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadırlar.

6.1.10. Mali kriterler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eş değer belgeleri. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; (1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren “cari oranın” (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 4,00 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), (2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren “öz kaynak oranının” (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,30 olması, (3) “Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının” 0,25’ten küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

6.1.11. Toplam ciro: İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. (1) Toplam cironun en az 1.000.000.000.-TL (BirmilyarTürkLirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan en az birinin yukarıdaki şartı sağlaması, diğer ortakların ise ortaklıktaki hissesi oranında sağlaması gerekmektedir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

6.1.12. İş deneyim belgeleri: a) İstekliler, kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve 1 (bir) sözleşme/iş kapsamında en az 450.000.-m² (Dörtyüzeellibinmetrekare) (“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde tarif edilen B (üstyapı) grubu) komple bina inşaatlarını tamamlanmış olduklarını gösteren ilgili iş deneyim belgelerini, iş deneyim belgeleri yoksa gerçekleştirilen işin miktarını gösterir geçici kabul tutanağı ile yapı ruhsatı veya iskan belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini sunacaklardır. b) Yukarıdaki maddeye ilave olarak İstekliler, kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde, en çok 3 (üç) sözleşme/iş kapsamında en az toplam 950.000.-m² (Dokuzyüzellibinmetrekare) (“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde tarif edilen B (üstyapı) grubu) komple bina inşaatlarını tamamlanmış olduklarını gösteren ilgili iş deneyim belgelerini, iş deneyim belgeleri yoksa gerçekleştirilen işin miktarını gösterir geçici kabul tutanağı ile yapı ruhsatı veya iskan belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini sunacaklardır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartları sağlaması, diğer ortakların her birinin yukarıdaki şartların %40’ını (yüzdekırk) sağlaması gerekmektedir. Komple bina, konut, hastane, ticaret merkezleri, turistik tesisler, kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri, imalathane, fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

6.1.13. Teknik personel taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

6.1.14. Yasaklı olmadığına dair taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

6.2. İsteklilerin, yukarıdaki belgelerle birlikte tekliflerini oluşturan aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

6.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf (2886 sayılı kanunun 37’nci maddesine uygun).

6.2.2. Tahmin edilen bedel: 1.200.000.000.-TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası) + KDV’dır.

6.2.3. Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 36.000.000.-TL(Otuzaltımilyon TürkLirası)’ lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.