25 / 06 / 2022

Iğdır'da 41.2 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Iğdır'da 41.2 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Merkez İlçe, Karaağaç Mahallesinde bulunan arsa üzerinde 41 milyon 251 bin 620 TL'ye kat karşılığı inşaat yaptıracak.Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Merkez İlçe, Karaağaç Mahallesinde bulunan arsa üzerinde 41 milyon 251 bin 620 TL'ye kat karşılığı inşaat yaptıracak. Arsa karşılığı inşaat işi ihalesi 25 Ağustos 2020 tarihinde, saat 11:00’de gerçekleşecek.

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nden:

Iğdır da 41.2 milyon TL ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Iğdır İli Merkez İlçe, Karaağaç Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1429 ada 3 parsel no.lu 14.232,00 metrekare yüzölçümlü 1/1000 ölçekli imar planında Resmi Kurum Alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerinde 16.390,00 metrekare kapalı alanlı Valilik Hizmet Binası, (Askerlik Şubesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Defterdarlık ve Hizmet Birimleri ile Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin Hizmet Binalarının) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tahsisli Hizmet Binasının (Karaağaç Mah. 2010 ada 5, 6, 7, 14 ve15 parsel no.lu taşınmazlar) onarım ve tamiri (Çevre Duvarı, otopark kapısı, otopark zemin kaplaması Hizmet Binası çevresine tretuvar yapılması ve benzeri) yaptırılması karşılığında,  yukarıda özellikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar yükleniciye verilecektir.

Arsa karşılığı inşaat işi, 25/08/2020 tarihine isabet eden Salı günü, saat 11:00’de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle, hizmet binası inşaatı 41.251.620,00 TL yaklaşık maliyeti ile devre konu taşınmaz bedeli arasında Hazine lehine meydana gelen 178.380,00 TL fark kabul edilerek ihale yaptırılacak inşaata Hazine lehine 178.380,00 TL bedel kabul edilerek üzerine ilave nakit teklifler alınmak suretiyle yapılacaktır. Devredilecek taşınmazın tahmini bedeli 41.430.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 6.214.500,00 TL’dir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin %30’u kadar benzer iş deneyim belgesinin olması gerekir. Ancak, yüklenicinin benzer iş deneyim belgesinin olmaması veya toplam inşaat bedelinin yüzde 30’undan az olması halinde iş ortaklığı ile bu oranı sağlamak zorundadır. Benzer iş olarak; 11 Haziran 2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan III. Grup bina işleri kabul edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin;
1- Yasal yerleşim yeri belgesini ( ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
2- Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
3- Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886  sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),
4- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,
5- İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri, 
6- Toplam inşaat bedelinin yüzde 30’u kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya iş ortaklığı),
7- Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az yüzde 30’una tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan, gelir tabloları, işletme hesabı özetleri, İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren son 5 yıla ait onaylı belgeler.
8- Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler (Banka Limitleri veya Banka mevduatları)
9- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesini, (7 ve 8. İnci bentte istenilen belgelerin iş ortaklıklarından  herhangi birinin vermesi yeterli olacaktır.)
10- Sosyal güvenlik prim borcu yok yazısı.
11- Vergi borcu yok yazısı
12- İstekliler YAMBİS’e kayıtlı olduklarını ve kayıtlarının aktif durumda olduğunu gösteren ve sorgulamaya esas yapı müteahhitliği yetki belgesi,
13- İhale dokümanının satın alındığına dair dekontu,
14- İdari ve Teknik Şartnamelerin imzalanarak şartnamelerdeki hususların kabul edildiğine dair taahhüt yazısı. İhale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur. Şartnamede belirtilen bilgi ve belgeler, ücretsiz olarak Milli Emlak Müdürlüğünden öğrenilebilir. Ancak ihaleye girebilmek için ihale dokumanın 10.000,00 TL bedel karşılığında satın alınması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.