Beylikdüzü'nde Ayçiçek Villaları sitesinde 175 bin TL'ye icradan satılık tripleks villa!

Beylikdüzü'nde Ayçiçek Villaları sitesinde 175 bin TL'ye icradan satılık tripleks villa!Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü Ayçiçek Villalar'ında bulunan tipleks villa 175 bin TL'den satılacak. Satış, 3 Temmuz Salı ve 13 Temmuz Cuma günleri 10:00-10:10 saatleri arasında yapılacak


İlan şöyle;


T.C. BÜYÜKCEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTTIRMA İLANI


DOSYA NO: 2010/4136 TAL.


Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri:


TAPU KAYDI: İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı (Beylikdüzü) köyü 203 parsel 25.498.15 m2 Tarla vasıflı ana taşınmazda 50/3840 arsa paylı C blok Bodrum-Zemin-1 kat 2 nolu Tripleks mesken.


NİTELİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; tapunun Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü köyü) 203 parsel numara-sında kayıtlı, 25498,15 m2 yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı ana taşınmazın üzerindeki C blokta yer alan, 2 bağımsız bö¬lüm numaralı, 50/3840 arsa paylı, “Tripleks Mesken” nitelikli taşınmaz adres olarak Kavaklı Sahil Mahallesi, Marmara Caddesi üzerindeki “Ayçiçek Villaları” adlı sitede yer almaktadır. Satışa konu tripleks meskenin yer aldığı C blok sitenin girişinde yer almakta olup yerinde yapılan incelemede tripleks meskende kiracının bulunduğu tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede, C blok 2 numaralı tripleks meskenin bodrum katının tek bir mekân halinde olduğu, zemin katta salon, mutfak, banyo + WC ve giriş terasının, normal katta ise 3 adet oda, banyo + WC ve balkon bölümlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Tripleks mesken 245 m2 kullanım alanlıdır. Bina sahile ve sosyal tesislere nispeten uzak konumdadır. Site girişinde sürgülü demir kapı ve kontrol noktası bulunmaktadır. Site, bahçeli nizamda inşa edilmiş villalardan oluşan, yürüme yollan mevcut, sahili, yüzme havuzu ve sosyal tesisleriyle daha ziyade yazlık kullanıma uygundur. Site, Beylikdüzü ilçesinin sahil kesiminde, ilçe merkezinden bir hayli uzakta yer almaktadır. Toplu taşım araçları yaz sezonu için ve kısıtlı sayıdadır. Çarşı pazara uzak kalmaktadır. Yakın çevresi benzer nitelikteki bina ve sitelerle çevrilidir. Sitenin yer aldığı parsel denize sıfır konumdadır. Taşınmaz kaydında TEK lehine 26.06.2009 tarih 15377 yevmiye nolu 99 yıllığı 1 TL’den kira şerhi mevcut olduğu anlaşılmış olup taşınmaz işbu şerh ile birlikte satışa çıkarılmıştır.

İMAR DURUMU: Dosyaya Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) köyü, 203 parsele ait imar durumu sunulma- makla beraber ilgili Belediyede bilirkişi heyetince resen yapılan araştırmada parselin 21.07.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı’nda konut alanında kaldığı, Emsal; 0,40, H; 6,50 m olarak imarının bulunduğu belirlenmiştir.


KIYMETİ: 175.000,00 TL


Birinci Satış günü: 03/07/2012 10.00-10.10 Saatleri arasında

İkinci Satış günü: 13/07/2012 10.00-10.10 Saatleri arasında


Büyükçekmece 3.icra Müdürlüğü odası - (E5 Karayolu üzeri Aymerkez AVM karşısı, Uğurlu-Koza Plaza 1. Kat BÜYÜKÇEKMECE/İST.) Adresinde,


1)Açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttı-ranın taahhüdü baki kalmak şartıyla yukarıda yazılı yer ve saatler arasmda ikinci arttırmaya çıkarılacaktır, ikinci sa¬tış gününün resmi tatile rastlaması halinde ikinci satışın tatili izleyen ilk iş günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Bu art-tırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2)Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si oranında nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan 0,18 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi borçluya ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.


4)İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5)Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6)Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.


(1c. tfl. K. 126)


ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat verine geçerlidir.

(Basın: 33419)


İlan için tıklayın