07 / 07 / 2022

İhsan Küçük Gayrimenkul Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


İhsan Küçük Gayrimenkul Ve Ticaret Anonim Şirketi Kağıthane'de Ali Rıza İhsan Küçük tarafından kuruldu.İhsan Küçük Gayrimenkul Ve Ticaret Anonim Şirketi Kağıthane'de Ali Rıza İhsan Küçük tarafından kuruldu.

İhsan Küçük Gayrimenkul Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
3-AMAÇ VE KONU Şirketin başlıca gayeleri ve çalışma konuları şunlardır. 1)- Her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ipotek ve sair her türlü meninatları almak vermek ve çözmek 2)- Her türlü özel ve resmi inşaat taahhüdünde bulunmak 3)- Her türlüm kat karşılığı inşaat yapmak. 4)- Her türlü inşaat ve yapı malzemeleri toptan ve parekende ticaretini yapmak Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması, b. Şirket`in konusuyla ilgili her türlü büro malzemeleri, makina (bilgi-işlem makineleri dahil), teçhizat, araç ve gereçler ve tesislerin, fabrikaların ve tesisatın kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, her türlü yazılımın kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, c. Şirket`in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gerektiğinde bunların kiraya verilmesi, kiralanması, gayrimenkullerin ipotek ve rehin ettirilmesi, başkalarından ipotek ve rehin alınması, bunların tapuya tescil ve fek ettirilmesi, bunların devir veya ferağ edilmesi, ifraz, tevhid gibi başlıca tasarruflarda veya üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi Şirketin mevcut veya ilerde sahip olacağı mal varlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi, d. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi e. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve sanatsal uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, f. Şirket`in konusu ile ilgili yurtiçinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, g. Şirket`in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi. h. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması. Şirket yukarıda gösterilen konular dışında faaliyet göstermek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda oybirliği ile karar alındığı takdirde şirket bu konularda da faaliyet gösterilebilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.