10 / 06 / 2023

İl Özel İdare 4 taksitle iki gayrimenkul satacak! 

İl Özel İdare 4 taksitle iki gayrimenkul satacak! 

Iğdır İl Özel İdaresi, 4 taksitle iki gayrimenkul satacak. Söz konusu satış ihalesi 14 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Iğdır İl Özel İdaresinden:
İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞİ


İl Özel İdare 4 taksitle iki gayrimenkul satacak! 


1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile karşılarında yazılı tarih ve saatte hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
2-Satışı yapılacak taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
a)-Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması ve belgelenmesi
b)-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
c)-Nüfus Cüzdan sureti
d)-Noter tasdikli imza sirküleri
e)-Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli halinde katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri
f)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair belgeyi
g)-Geçici teminat bedelinin şartnamede belirtilen değerlerinden olması ve İlimiz Özel İdaresine yatırıldığına dair makbuzun (2886 Sayılı Kanunun, 26.ve 27.maddesinde) belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit
içi olması ve teyit yazısının ’da” ibrazı gerekir.
h)-İstekli şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya tasdikli suretini
ı)-İstekli gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
j)-İstekli Şirket ise Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
k)-İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.
l)-Vergi mükellefi olduğuna dair belge ile vergi ve SSK borcu bulunmadığına dair belgeyi, 14.03.2023 Salı günü saat 11.00’ e kadar Iğdır İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
4- Telgraf veya faksla yapılan müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5- Taşınmazların satış bedelinin % 40’ ı peşin, geriye kalan % 60’ ın ise 2023 mali yıl içerisinde 4 eşit taksitle “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin 3095 Sayılı Kanun” çerçevesinde uygulanacak vade farkı ilave edilerek ihale uhdesinde kalan istekliden alınacak şekilde taksitli satış yapılacaktır.
6-Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Ankara'da 1 milyon TL'ye iş yeri satacak! Sakın kaçırmayın!

Belediyeden satılık ve kiralık 10 gayrimenkul!

Mudanya Belediyesi Bursa'da arsa satacak! Arsa almak isteyenler dikkat!

https://www.ticarethaneistanbul.com/


Geri Dön