10 / 06 / 2023

İl Özel İdare o ilde iki gayrimenkul satacak! 

İl Özel İdare o ilde iki gayrimenkul satacak! 

Giresun İl Özel İdaresi, Giresun Merkez'de yer alan iki adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 28 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Giresun İl Özel İdaresinden:

Mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine Ait 2 (iki) Adet Taşınmazın Satışı İhalesi Yapılacaktır

İl Özel İdare o ilde iki gayrimenkul satacak! 

1- Yukarıda niteliği ve bulunduğu yerler belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif (artırma) İhale Usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhale Giresun Özel İdaresi Encümen Toplantı odasında (Giresun İl Özel İdaresi Hizmet Binası-Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No: 409 Kat: 8 28200 Giresun/Merkez) toplanacak İl Encümeni tarafından; belirtilen ihale usulleri ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3. İstekliler aşağıda ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeleri teklifleri kapsamında, belirtilen ihale saatine kadar, kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonuna (İl Encümenine) teslim edileceklerdir.
3.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
3.2.1. İstekli Gerçek Kişi İse:
1 - Kanuni ikametgâh belgesi
2 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir sicil kayıt/faaliyet belgesi
3.2.2. İstekli Tüzel Kişi İse:
1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir sicil kayıt/faaliyet belgesi,
2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
3- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını gösterir belge
3.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları için ise:
1- Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini (yetkili organlarından alınmış), tüzel kişilerden istenilen maddelerinde belirtilen belgelerin (3.2.2 maddesi) yanı sıra, kurumla ilgili diğer belgeleri vereceklerdir
3.3- Şekli, içeriği ve miktarı şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, (2886 sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )
3.4- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.5- İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi,
3.6- İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatınca belirlenen Ortak Girişim Beyannamesini verilecektir. Ayrıca; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
3.7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ncı maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar olarak belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname verilecek olup, ihaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgusu yapılacaktır.
3.8- İhaleye iştirak eden istekliler tarafından her sahifesi ad soyad ile birlikte kaşelenmiş ve imzalanmış idari şartname ve eki satış sözleşmesi verilecektir
3.9- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Taşınmaz Görme Belgesi
3.10- İstekli gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise ortaklarının yanı sıra istekli adına vekâleten katılınıyorsa vekâlet edenin de ilan tarihinden sonra alınmış güncel Adli Sicil Belgeleri ibraz edilecektir. (Bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı
da eklenecektir.)
4- Müşteri (ihaleyi alan) ihale kararının tebliğinin bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını peşin yatırmak ve taşınmaz malın satışında (tapu tescil işlemleri) ve daha sonra düzenlenecek belgelere ait her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek ve adına tescili sağlamak zorundadır. Tüm giderler müşterilere (ihaleyi alana) aittir. İhale bedeli üzerinden sözleşme öncesi damga vergisi ve karar pulu bedeli tahsil edilecektir
5- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde; Giresun İl Özel İdaresi - Encümen Müdürlüğünde (Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No: 409 Kat: 1 28200 Giresun/Merkez) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. maddelerine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Kapalı Teklif (artırma) İhale Usulü ile satışları yapılacak olan taşınmazlara teklif verecek olan istekliler; içine geçici teminat dahil, isteklilerden ihaleye katılabilmeleri için istenen belgelerin yanı sıra, teklif mektuplarını taşıyan iç zarfların konduğu dış zarflarını ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığı(İl Encümeni)/Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
8- İhale Komisyonu (İl Encümeni) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İl Encümeni’nce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde istekli idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9- İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR.

Milli Emlak'tan başkent Ankara'da satılık arsa fırsatı! Konut imarlı bu arsayı kaçırmayın!

İl Özel İdare Çanakkale'de arsa satacak!

Gaziantep Şehitkamil'de konut imarlı iki arsa satılacak! Yatırımcılar dikkat!

Geri Dön