İlktay İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İlktay İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! İlktay İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İlktay İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şuranur Biçer tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 19 Mart'ta Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Caddesi, Sevimli İşhanı'nda kuruldu.İlktay İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şuranur Biçer tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 19 Mart'ta kuruldu.


İlktay İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a)     Yurt içinde ve yurt dışında, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü inşaat işlerinin taahhüdü, muhtelif yıllara sari olacak inşaat işleri yapmak. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak. Üzerlerinde ipotek tesis etmek ve ipoteği kaldırmak. b)    Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. c)     Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. d)    Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. e)     Her türlü inşaat malzemeleri ve makinelerinin ithalatını, ihracatını, alım satımını yapmak ve yaptırmak. f)      Şirket konusuyla ilgili faaliyetlerini kısmen veya tamamen diğer kuruluşlara yaptırabilir, gerektiğinde bunlarla müşterek çalışabilir, yurt içinde ve yurt dışında, gerçek ve tüzel kişilerle  her nevi konsorsiyumlar akdedebilir.                                Şirket yukarıda sayılı işlerden başka; 1)    Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler, haç ve umre turları düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2)    Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3)     Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.   Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket konusuyla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir. Yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü iç ve dış finansman kaynaklarından yararlanabilir, kısa, orta ve uzun vadeli borçlar alabilir.   Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işleri yapmak istediğinde genel kurul kararı ile Ticaret Sicil Memurluğundan gerekli izin alınacaktır.


İlktay İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Caddesi, Sevimli İşhanı No:18-82.