03 / 07 / 2022

İndirimli emlak vergisi uygulaması!

İndirimli emlak vergisi uygulaması!

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ve araziler 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Emlak Vergisine tabi tutuluyor. Vergilendirme sürecinde bazı indirimler söz konusu olabiliyor. İşte indirimli emlak vergisi uygulaması...İndirimli emlak vergisi uygulaması!

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ve araziler 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Emlak Vergisine tabi tutuluyor. Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluyor.


Arazi Vergisinin matrahı ise arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluyor. Vergilendirme sürecinde bazı taşınmazlara indirim uygulanıyor.


Emlak vergisi indirim uygulaması kanunun 5. ve 8. maddelerinde açıklanıyor. Tek mesken sahipleri şartları taşımaları halinde vergiden muaf olurken; yeni inşa edilen binadan ev alanlar da belli bir süre emlak vergisini düşük orandan ödüyor.


Madde 5 -

Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin 2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4'ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 


Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartiyle, satınalma veya sair suretle iktisab olunması halinde de yukardaki muaflık hükmü kalan süre için uygulanır. 


Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33'üncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarıda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. 


Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer. 


Madde 8 - 

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. 


Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 


Emlak vergisi ödememe cezası 2015!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com