İNTEMA İnşaat 2020'de kar dağıtacak mı?

İNTEMA İnşaat 2020'de kar dağıtacak mı?İNTEMA İnşaat tarafından 2019 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi...


İNTEMA İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 hesap dönemi kar dağıtım hakkında açıklama yaptı.

İNTEMA İnşaat Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan Mali Tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2019 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

İNTEMA İnşaat'ın KAP açıklaması:
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait, Vergi Usul Kanunu ("VUK")'na göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan net dönem karından, geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra dağıtılabilir karın oluşmaması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında yer alan 289.513 TL dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına ilişkin önerinin, 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar vermiştir.

Saygılarımızla,