İşletilmeyen tarlaya iskân yolu

İşletilmeyen tarlaya iskân yoluBakanlar Kurulu'nun, `Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük'ün yürürlüğe konulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı


Düzenleme şu yenilikleri getiriyor:
-  Proje alanında tarım yapılamayacak kadar küçülmüş ve verimli işletilemeyen tarım arazileri, maliklerinden proje idaresi tarafından anlaşma yoluyla satın alınacak. Bu araziler, kamu tesisleri ile küçük işletmelerin genişletilmesinde ve iskân edilecek ailelerin arsa ve arazi ihtiyaçlarında da kullanılacak.
-  Tarım arazileri; savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, yol, altyapı ve üst yapı yatırımları, yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımlar ve jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları için amaç dışı kullanılabilecek.
-  Amaç dışı kullanım talepleri için bakanlık ve valiliklerden izin alınacak.
-  Başvurular belediye ya da il özel idarelerine yapılacak.
-  Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanım gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; `büyük ova koruma alanı' olarak belirlenecek.
-  Koruma alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan tarım arazileri amacı dışında kullanılamayacak.
-  Toplulaştırma yapılacak araziler, aynı değerde yeni arazi verilebilmesi amacıyla derecelendirilecek. Derecelendirmede, arazi üzerindeki sabit tesisler dikkate alınmayacak.
-  Tarım arazisi bulunmayan veya yetersiz olan proje alanındaki çiftçi ailelerine, yeter gelirli tarımsal işletme kurabilmeleri veya mevcut olanı geliştirmeleri amacıyla, toplulaştırma kapsamında tahsis edilen araziler Bakanlıkça bedeli karşılığında dağıtılabilecek.
Milliyet