Isparta'da 103 milyon TL'ye kat karşılığı yurt yaptırılacak!

Isparta'da 103 milyon TL'ye kat karşılığı yurt yaptırılacak! Isparta'da 103 milyon TL'ye kat karşılığı yurt yaptırılacak!

Isparta İl Encümeni Başkanlığı tarafından Isparta ili Merkez İlçesindeki 5 bin kişilik öğrenci yurdunun kat karşılığı yaptırılması işi 103 milyon 179 bin 600 TL'ye ihale edilecek.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Isparta İl Encümeni Başkanlığından:


Madde 1 - Aşağıda cinsi, hisse oranı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen Isparta ili Merkez İlçesindeki İl Özel İdaresine ait olan ve tapunun 63-64 pafta 5379 parselinde kayıtlı 100.179,60 m²’lik alanlı taşınmaz üzerine 5.000 kişilik öğrenci yurdunun kat karşılığı yaptırılması işi 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte ihaleye çıkarılmıştır.


İHALE KONUSU İŞİN;


Cinsi: Arsa

Pafta, ada ve Parsel nosu: 63-64 pafta 5379 parselinde kayıtlı 100.179,60 m²’lik taşınmaz

İl Özel İdare Hissesi: %100

İhaleye konu hisse: %100'ü

Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL: 103.179,600,00.- TL

Geçici Teminatı: 3.095.388,0 TL

İhale tarih ve Saati :  14/04/2015 - 14:00


Madde 2 - İhale Yeri: Isparta - Eğirdir yolu üzerinde bulunan İl Özel İdaresi Kompleksi içeresindeki hizmet binasındaki İl Encümen toplantı salonunda, İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 3 - İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden ücreti karşılığında alınabilir.

Madde 4 - 1) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a - Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti veya aslını,

b - Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair belgeyi,

c - Tebligat adresini,

d - İşin adına alınmış geçici teminatı vermek (Tedavüldeki Türk parası, Banka teminat mektubu, Devlet Tahvili, Nakit Teminat Bedelleri Isparta Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR 160001 2009 5450 0007 000009 nolu hesaba yatırılması.)

e - İstekliler adına vekâleten katılanlar, noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerinin aslını,

f - Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletnamesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini,

g - Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin ayrıca(a), ( b) ve (c ) maddelerinde istenilen belgelerin noter tasdikli sureti veya aslını,

ğ - İsteklilerin ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini,

h - Vergi dairesinden vergi, S.G.K’dan prim borcu olmadığına dair alınmış belge.(Belgeler ilgili kurumdan İhale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış olacak.)

i - İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhütname,

j - Usulüne uygun teklif mektubunu,

k - Adayın 50.000.000 TL. (Türk Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2) Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 1,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,30 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,25’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Adayın ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

3) Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgeleri sunması gerekmektedir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın toplam cirosunun 80.000.000 TL. (Seksen milyon Türk Lirası)'den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerin parasal tutarı için ise 70.000.000 TL. (Yetmiş milyon Türk Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde pilot Ortağın bu tutarın en az % 80’ni, özel ortak veya ortakların her birinin ayrı ayrı % 50’sini sağlaması yeterli sayılır.

4) Son 5 Yıl İçinde En Az 110.000.000,00 TL (Yüz on milyon Türk Lirası) tutarında Kamuya tek bir sözleşme kapsamında komple bina inşaatını tamamladığını gösterir Belgeler (İş Denetleme veya İş Yönetim Belgeleri Kabul Edilmeyecektir). İsteklinin İş Ortaklığı Olması Halinde pilot Ortağın bu tutarın en az % 80’ni, özel ortak veya ortakların her birinin ayrı ayrı % 50’sini sağlaması yeterli sayılır.

Madde 5 - Dış zarf içinde;

- Teklif mektubunu içeren iç zarf,

- Geçici teminat belgesi,

- İlan ve şartnamede ihale için istenen diğer belgeler,

İç Zarf içinde;

- Teklif mektubu bulunacaktır. Her iki zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligat adresi yazılacak, zarflar kapatılarak kapanma yerleri imzalanacaktır.

Madde 6 - Teklifler 14/04/2015 tarihinde Salı günü saat 13:45’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Müdürlüğüne teslim edilecektir. Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar ile Posta da meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Madde 7 - İş bu ihale katılacakların 14/04/2015 tarihinde Salı günü saat 13:55’de İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında İdaremize yansıtılacak, paylaşım dışı kalan yer ve alanlar İl Özel İdaresi adına tapuya tescil edilecektir.

Madde 9 - İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.