16 / 08 / 2022

İstanbul Gedik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi kuruldu!


İstanbul Gedik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Tuzla'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Zafer Utlu ve Mustafa Koçak tarafından kuruldu.İstanbul Gedik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Tuzla'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Zafer Utlu ve Mustafa Koçak tarafından kuruldu.


İstanbul Gedik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi konusu: 

Amaç Konu: Bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal fayda ve ekonomik değere dönüştürülmesi, ticarileştirilmesi ve transferi amacıyla; 1. Üniversite araştırma geliştirme faaliyetlerinin ve stratejilerinin belirlenmesine katkı vermek ve buna uyumlu çalışmalar yürütmek 2. Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme, girişimcilik, teknoloji transferi hibe programları ve fonları çerçevesince proje hazırlama, başvuru yürütme ve izlemede destek olmak, teknik, idari ve mali danışmanlık işlemlerini gerçekleştirmek, proje yazma, yönetme ve raporlamanın geliştirilmesine katkı sağlamak 3. Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek, bu kapsamda her türlü proje, yatırım, iş ve işlemleri yapmak 4. Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, girişimcilik ve inovasyon kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek 5.Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, malzeme, muhasebe, inovasyon, otomativ) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek 6. Her türlü mühendislik hizmetleri ve danışmanlık vermek, proje ve uygulamalarını yapmak 7. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak 8. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak 9. Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunabilmek 10. Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, tecil ettirmek, satın almak, kullanmak, kiralamak, devretmek, lisans vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilmek 11. Kitap, dergi, gazete, internet sitesi v.b. alanlarda yayıncılık yapmak 12. Girişimcilik merkezi kurmak, merkezde yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerini değerlendirmek ve uygun bulunanlara yer tahsisi yapmak, yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılamak 13. Amacı doğrultusunda her türlü danışmanlık hizmeti vermek ve almak Şirket ,amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için aşağıda yazılı işleri de yapabilir: 1. Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentelik, komisyonculuk, taahhüt, danışmanlık ve şirket amaç ve konusunun gerektirdiği sair tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir. Ödünç alabilir, kambiyo senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir. 2. Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, yurt içine ve yurtdışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir. 3. Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla ve yönetim kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetler ve ticari senetleri, kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. 4. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği yurt içindeki ve yurt dışındaki menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Gayrimenkullerle ilgili tevhit, ifraz, parselasyon, v.s. bilcümle işlemleri yapabilir. Fabrika binası da dahil olmak üzere her türlü bina inşa edebilir, satış vadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere her nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir. Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir, sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. 5. Şirketin amacına ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Aydınlı Mah.Karaca Sk.Gedik Üniv. Yurt Sit.A Blok No:4/1 TUZLA