16 / 08 / 2022

İstanbul Üniversitesi Antalya'daki 2 gayrimenkulünü 19.5 milyon TL bedelle satışa çıkardı!

İstanbul Üniversitesi Antalya'daki 2 gayrimenkulünü 19.5 milyon TL bedelle satışa çıkardı!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Antalya Muratpaşa'da yer alan 2 adet gayrimenkulü 19 milyon 500 bin TL bedelle satışa çıkardı.İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Antalya Muratpaşa'da yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 19 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Antalya daki 2 gayrimenkulünü 19.5 milyon TL bedelle satışa çıkardı!

Yukarıda nitelikleri belirtilen İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı taşınmaz malda bulunan 12. ve 15. bağımsız bölümler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte ayrı ayrı peşin bedelle satışa çıkarılmıştır. Peşin bedelle satışa çıkarılan taşınmaz malın her bir bağımsız bölümü Antalya İli Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesinde bulunan İstanbul Üniversitesi Antalya Konukevi İhale Salonunda yapılacak ihaleler ile satılacaktır.
İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini 2.500,00-TL bedel karşılığında 18.01.2022 tarih Salı günü mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosundan, 19.01.2022 tarih Çarşamba günü 10:00-17:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi Antalya Konuk Evinden temin edebilirler.
Üniversitemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri asıl/noter tasdikli olarak sunmaları gerekmektedir.
1-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
A-İSTEKLİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE
a) Nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik numarasını içeren)
b) Türkiye sınırları içerisinde Kanuni İkametgâh Belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtardan alınmış)
c) İmza beyannamesi
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
d) % 3 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont veya banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin
niteliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilmesi zorunludur.) Geçici teminat ilan tarihinden itibaren ilk 5 gün içerisinde 11.01.2022 tarihine
kadar aşağıda belirtilen IBAN No yatırılması gerekmektedir.
e) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya adı geçen Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi nezdinde bulunan TR *********** ***********66 nolu hesabına EFT∕HAVALE suretiyle temin edebilirler.
f) Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı
g) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname
ğ) Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu
h) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde (2022 yılı) alınmak kaydıyla ihaleye girmek isteyen gerçek kişilerin Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, adli
sicili bulunan istekliler ihale dışı bırakılır.

İstanbul Üniversitesi Antalya daki 2 gayrimenkulünü 19.5 milyon TL bedelle satışa çıkardı!

B-İSTEKLİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE,
a) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından
yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş imza sirküleri veya vekâletname
c) Temsilcinin kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösterir belge
ç) Kamu tüzel kişilerinin ise; Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belge
d) Tüzel kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde; (2022 yılı) ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yukarıdaki bilgilerin tamamını gösterir ilgili odadan onaylı belge
e) Vekâleten ihaleye katılımlarda istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter onaylı vekâletname
f) % 3 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont veya banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin
niteliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilmesi zorunludur.) Geçici teminat ilan tarihinden itibaren ilk 5 gün içerisinde 11.01.2022 tarihine
kadar aşağıda belirtilen IBAN No yatırılması gerekmektedir.
g) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
veznesine veya adı geçen Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi nezdinde bulunan TR 3000012 00***********0266 nolu hesabına
EFT∕HAVALE suretiyle temin edebilirler.
h) Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı
ı) Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu
i) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname
j) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde (2022 yılı) alınmak kaydıyla ihaleye girmek isteyen gerçek kişilerin Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, adli
sicili bulunan istekliler ihale dışı bırakılır.
2- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri, kıyasen Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkında
Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.
3- Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında İdareye karşı herhangi bir tazminat
talebinde bulunulmayacaktır.
4- Pey aralığı 50.000,00-TL'dir.
5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale
bedelini peşin ödeyecektir.
6- İhaleye iştirak edeceklerin, 2886 sayılı Kanununun 37. maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını İstanbul Üniversitesi Antalya Konuk Evinin
bulunduğu Demircikara Mahallesi Muratpaşa∕ANTALYA adresinde toplanacak olan ihale komisyonu Başkanlığına ihale saatine kadar teslim etmeleri
gerekmektedir.
7- İhaleye ait şartname aşağıdaki internet adresimizden bedelsiz olarak görünebilinir.
https://idarimali.istanbul.edu.tr/tr/
8- İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında kendisi veya vekili şartname satın almak zorundadır Şartname alan tarafından şartları da kabul etmiş
sayılır.
9- Tekliflerin ihalenin belirtilen saatine kadar verilmesi zorunludur. Belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez.
10- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerde dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez komisyon ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir.
11- İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa, satış şartnamesi hükümleri uygulanır
İlan olunur