03 / 07 / 2022

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden 19.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden 19.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Kışla Mahallesi'nde yer alan 2 gayrimenkulü 19 milyon 500 bin TL'ye satıyor...İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Kışla Mahallesi'nde yer alan2 gayrimenkul 19 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 20 Ocak tarihinde saat 11:00'de yapılacak. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü nden 19.5 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

İlan metni:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


S.NO

İli

İlçesi

Mahalle
Pafta No/Cilt NoAda No / Sayfa NoParsel No / Sıra NoB.B Brüt
M2
B.B.Net M2
B.B

Cinsi
Muhammen BedelGeçici Teminat
Bedeli
İhale Gün ve Saati
1ANTALYAMuratpaşaKışla62/322868/317572/-52531312Mesken₺9.500.000,00₺285.000,0020.01.2022 tarihi Perşembe
günü saat 11:00
2ANTALYAMuratpaşaKışla62/322868/317602/-52531315Mesken₺10.000.000,00₺300.000,0020.01.2022 tarihi Perşembe
günü saat 12:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı taşınmaz malda bulunan 12. ve 15. bağımsız bölümler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte ayrı ayrı peşin bedelle satışa çıkarılmıştır.Peşin bedelle satışa çıkarılan taşınmaz malın her bir bağımsız bölümü Antalya İli Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesinde bulunan İstanbul Üniversitesi Antalya Konukevi İhale Salonunda yapılacak ihaleler ile satılacaktır.
İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini 2.500,00- TL bedel karşılığında  18.01.2022 tarih Salı günü mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosundan, 19.01.2022 tarih Çarşamba günü  10:00-17:00  saatleri arası  İstanbul Üniversitesi Antalya Konuk Evinden  temin edebilirler.
Üniversitemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin  aşağıdaki belgeleri asıl/noter tasdikli  olarak sunmaları gerekmektedir.
 1- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
 A- İSTEKLİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE
a) Nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik numarasını içeren)

 1. Türkiye sınırları içerisinde Kanuni İkametgah Belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtardan alınmış)
 2. İmza beyannamesi

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

 1. % 3 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont veya banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin niteliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile bilikte getirilmesi zorunludur.) Geçici teminat ilan tarihinden itibaren ilk 5 gün içerisinde 11.01.2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen IBAN No yatırılması gerekmektedir.
 2. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya adı geçen Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi nezdinde bulunan TR **********************66  nolu hesabına EFT⁄HAVALE suretiyle temin edebilirler.
 3. Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı
 4. İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname

ğ) Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu

 1. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde (2022 yılı) alınmak kaydıyla ihaleye girmek isteyen gerçek kişilerin Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, adli sicili bulunan istekliler ihale dışı bırakılır.

 B-İS TEKL İNİN TÜZEL KİŞİ OL MAS I HA LİNDE,
a) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname
 2. Temsilcinin kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösterir belge

ç) Kamu tüzel kişilerinin ise; Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge

 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü nden 19.5 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

 1. Tüzel kişi olmas halinde;ihalenin yapıldığı yıl içerisinde; (2022 yılı) ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yukarıdaki bilgilerin tamamını gösterir ilgili odadan onaylı belge
 2. Vekaleten ihaleye katılımlarda istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter onaylı vekaletname
 3. % 3 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont veya banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi olarak düzenenece, işin niteliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilmesi zorunludur.) Geçici teminat ilan tarihinden itibaren ilk 5 gün içerisinde 11.01.2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen IBAN No yatırılması gerekmektedir.
 4. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya adı geçen Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi nezdinde bulunan TR **********************66  nolu hesabına EFT⁄HAVALE suretiyle temin edebilirler.
 5. Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı

ı)Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu

 1. İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname
 1. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde (2022 yılı) alınmak kaydıyla ihaleye girmek isteyen gerçek kişilerin Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, adli sicili bulunan istekliler ihale dışı bırakılır. 2-İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri, kıyasen Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

3-Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında İdareye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

4-Pey aralığı 50.000,00-TL'dir.

5-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir.

6-İhaleye iştirak edeceklerin, 2886 sayılı kanunun 37.ci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını İstanbul Üniversitesi Antalya Konuk Evinin bulunduğu Demircikara Mahallesi Muratpaşa⁄ANTALYA adresinde toplanacak olan ihale komisyonu Başkanlığına ihale saatine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhaleye ait şartname aşağıdaki internet adresimizden bedelsiz olarak görünebilinir.
https://idarimali.istanbul.edu.tr/tr/

8-İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında kendisi veya vekili şartname satın almak zorundadır Şartname alan tarafından şartları da kabul etmiş sayılır.

9-Tekliflerin ihalenin belirtilen saatine kadar verilmesi zorunludur. Belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerde dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa, satış şartnamesi hükümleri uygulanır