İstanbul Vakıflar Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralık benzin istasyonu!

İstanbul Vakıflar Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralık benzin istasyonu!

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Üsküdar İlçesi Selamiali Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Sokak üzerinde yer alan Benzin İstasyonu ve Market kiraya veriliyor...İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Üsküdar İlçesi Selamiali Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Sokak üzerinde yer alan Benzin İstasyonu ve Market kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 20 Haziran'da yapılacak.

GAYRİMENKULLER KİRALANACAKTIR

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

20.06.2018 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1 - Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 1 yıllığına kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık Üretici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 20.06.2018 Çarşamba günü Saat 10.30’da Üsküdar İlçesi Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2 - Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için mahalle muhtarlığından tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sureti veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 19.06.2018 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 216 695 21 30 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3 - Şirketlerin sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4 - Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5 - Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6 - İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir.

7 - Kiracı, İdaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

8 - Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

9 - İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

10 - Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

11 - Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

12 - İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

13 - İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.

14 - Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

15 - Listenin 1. Sırasında bulunan taşınmazların İhalede kabul görülen bedel üzerinden 6 (Altı) aylık kira bedeli tutarında teminat mektubu veya nakit teminat alınması şartı ile kira ihalesine çıkarılmıştır.

16 - Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İBAN) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak İBAN numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

(Tel: 0 216 695 21 00 Dâhili (7402-7406) - (Faks: 0 216 695 21 30) - (www.vgm.gov.tr.)

İstanbul Vakıflar Müdürlüğü nden 1 yıllığına kiralık benzin istasyonu!