17 / 08 / 2022

İstanbul'da 15 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

İstanbul'da 15 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 14 milyon 997 bin 290 TL bedelle yapım ve onarım karşılığı kiralama işi ihale edecek.İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, yapım karşılığı kiralama işi ihale edecek. İşin bedeli 14 milyon 997 bin 290 TL  olarak belirlendi.

YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve
Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İstanbul da 15 milyon TL ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

İstanbul da 15 milyon TL ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

İstanbul da 15 milyon TL ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!


İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar;
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.)
maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.)
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası,
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter
tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair
Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici
ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR**********************14) numaralı İdare hesabına
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair
geçici teminat makbuzu.
f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek:3)
g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 20’si kadar kullanılmamış nakit
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve
27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş
Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5). (Alt
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)
ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli
örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
m) Terör Örgütleriyle İltisaklı Olmadığına Dair Belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)
n) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde
hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir,
2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki
belgeleri temin etmekle mükelleftir.
3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-) Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik
yapılamaz.
7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri
içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
9-) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmi Gazetede yayınlanan ilanlar) sözleşme
aşamasında yüklenici tarafından ödenir.
10-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi
vekiline imza karşılığında teslim edilir
11-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.