01 / 12 / 2022

İstanbul'da 235.7 milyon TL'ye özel sağlık tesisi yaptırılacak!

İstanbul'da 235.7 milyon TL'ye özel sağlık tesisi yaptırılacak!

İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü, İstanbul Ataşehir Yenisahra'da 235 milyon 694 bin 344 TL bedelle bina inşaatı yapım karşılığı kira ve işletme ihalesi düzenliyor.İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü, İstanbul Ataşehir Yenisahra'da bina inşaatı yapım karşılığı kira ve işletme ihalesi düzenliyor. İhalenin bedeli 235 milyon 694 bin 344 TL olarak belirlendi.

BİNA İNŞAATI YAPIM KARŞILIĞI 30 (OTUZ) YIL SÜRELİ KİRA VE İŞLETME
İHALESİ YAPILACAKTIR
İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların tevhit edilerek ve imar planı tadilatı şartlı olarak oluşacak yeni parsel üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 22.11.2021 tarih ve 486/457 sayılı Vakıflar Meclis Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre, imar planı tadilatı doğrultusunda “Özel Sağlık Tesisi” fonksiyonunda kullanılmak üzere 30 (Otuz) yıl süreli Bina inşaatı yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.
İLİ : İstanbul
İLÇESİ : Ataşehir
MAHALLE : Yenisahra
CADDE : Yıldırım Beyazıt
PAFTA : 279
ADA : 2635
PARSEL : 1 ve 2
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.022,210 metrekare (1 parsel) – 12.317,00 metrekare (2 parsel)
CİNSİ : Arsa
VAKFI : Mehmet Çavuş Vakfı
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ : Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların tevhit edilerek ve imar planı tadilatı şartlı
olarak oluşacak yeni taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 22.11.2021 tarih ve
486/457 sayılı Vakıflar Meclis Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl
süreli “Özel Sağlık Tesisi” fonksiyonlu Bina inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.
ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLER : a) İlk yılın aylık kirasının 128.500,00 TL (YüzyirmisekizbinbeşyüzTürkLirası), 2. yıldan 6. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalar Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
b) 7.yılın aylık kirasının 2.980,000-TL (İkimilyondokuzyüzseksenbinTürkLirası) olması,
c) 8. yıldan işin (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması.
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 235.694.344,68TL (İkiyüzotuzbeşmilyonaltıyüzdoksandörtbin üçyüzkırkdörtTürkLirasıaltmışsekizkuruş)
(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli (Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgili Meclis Kararında belirlenen ilk 6 yıllık inşaat süresince ödenecek toplam asgari kira bedelini ifade eder) toplamıdır.
GEÇİCİ TEMİNAT : 7.070.830,34-TL (YedimilyonyetmişbinsekizyüzotuzTürk LirasıotuzdörtKuruş)
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)
İHALE TARİH VE SAATİ : 17/01/2022 - 11:00
I- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde:2’de belirtilen şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (30. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, süreli “Özel Sağlık Tesisi” fonksiyonlu “bina” yapılmak üzere İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur. II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının - 1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-12:30 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale standart formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde açıkça belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

İstanbul da 235.7 milyon TL ye özel sağlık tesisi yaptırılacak!

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.)
***İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmi belgenin İdareye sunulması gerekmektedir.
***Ek-8 örneğine göre hazırlanan teklif mektubunu ihtiva eden kapatılmış ve imzalanmış iç zarf ile,
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4)

İstanbul da 235.7 milyon TL ye özel sağlık tesisi yaptırılacak!

h) Tahmin edilen bedelin % 50 'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası (Yüklenicinin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olması ve kayıtlarının aktif durumda olması gerekmektedir.)
****İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır.
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:11),
*****Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait gazete ilan bedeli, kesin teminat bedeli ve İhale Şartnamenin 21. Maddesinde belirtilen (5737 Sayılı Kanun 20. Madde) ek işletme teminat bedeli, sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL : 0216 695 21 00-(Dahili:7220-7219) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr FAKS : 0216
695 21 30
MAİL : [email protected]
İlan olunur.
Geri Dön