İstanbul'da 4,8 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

İstanbul'da 4,8 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!İstanbul Emlak Müdürlüğü, İstanbul Kadıköy, Kartal ve Üsküdar'da bulunan apartman ve villayı satacak arsayı ise kiraya verecek. Satışa çıkacak taşınmazların bedeli 4 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.


KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 17/12/2015 günü İLÇESİ: Kadıköy

MAHALLE/ KÖY: Suadiye

SOKAK/ MEVKİİ: Bağdat

PAFTA: 72

ADA NO: 330

PARSEL  NO: 13

YÜZÖLÇÜM  (m2): 1.551,25

HAZİNE  HİSSESİ (m2): 6/80 arsa paylı, 2.kat 11 o.lu bölümün tamamı

CİNSİ: Bahçeli Kargir Apartman

TAHMİNİ BEDEL (TL): 2.900.000.00

GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 580.000.0

İMAR DURUMU: Ticaret+Konut Alanı,kısmen yol

İHALE SAATİ: 14:15


İLÇESİ: Üsküdar

MAHALLE/ KÖY: Burhaniye

SOKAK/ MEVKİİ: -

PAFTA: 219

ADA NO: 713

PARSEL  NO: 2

YÜZÖLÇÜM  (m2): 1.901,17

HAZİNE  HİSSESİ (m2): 25/100

CİNSİ: Tripleks villa

TAHMİNİ BEDEL (TL): 1.900.000.00

GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 21.294.00

İMAR DURUMU: Konut Alanı

İHALE SAATİ: 14:00KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazın kira ihalesi 18/12/2015 günü yapılacak)


İLÇESİ: Kartal

MAHALLE/ KÖY: Yenimahalle  -Soğanlık

SOKAK/  MEVKİİ: Çifteselvi

PAFTA: 135

ADA NO: 1094

PARSEL  NO: 35

KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2): 507,00

KİRA SÜRESİ: 1 (bir) Yıl

CİNSİ: Tarla

TAHMİNİ İLK YIL KİRA BEDEL (TL): 70.980,00

GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 21.294,00

KULLANIM AMACI: Ticari Alan (Geri Dönüşüm Tesisi)

İHALE SAATİ: 14:001-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre ''Açık Teklif Usulü'' ile gösterilen gün ve saatte satışa ve kiraya çıkarılmıştır.


2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;


(a)Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu Kanun yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde


(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfüs cüzzdanı fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.


3-Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, esşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.


4-İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.


5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlük veznelerine başvurmak suretiyle temin edilir.


6-Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.


7-Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.


8-Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. BASIN:184031