İşyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu!

İşyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu!

İşyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu, 29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile geldi. Peki, işyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu hakkında bir istisna var mı?
İşyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu!

İşyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu, 29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile geldi.


Tebliğ gereğince,  Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu bulunuyor.


TEBLİĞ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.


Bu yetkiye dayanılarak, işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.


1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı


Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,


- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,


- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların


kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.


2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni


Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir.


Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.


3. Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler


Mükelleflerce,


- Her bir konut için aylık tutarı 500 YTL' nin altındaki konut kira geliri ile


- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar


Tebliğle getirilen zorunluluk kapsamında değildir.


Öte yandan aynî olarak yapılan söz konusu ödemelerin bu zorunluluk kapsamında olmadığı tabiidir.


Örnek :

Bay (A)'ya ait olan iki adet konut 2008 yılında kiraya verilmiş olup konutların aylık kira geliri 500'er YTL'dir. Bu durumda Bay (A) 1/11/2008 tarihinden itibaren söz konusu konutlara ait kira gelirlerini, banka veya PTT aracılığıyla tahsil edecek ve gerekli durumlarda bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edecektir.İşyeri kirasının bankadan ödenmemesinin cezası!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com