İşyeri kirasının bankadan ödenmemesinin cezası!

İşyeri kirasının bankadan ödenmemesinin cezası!

Meskenlerde 500 TL ve üzeri kira geliri elde edenler ile işyeri kira geliri elde edenlerin, ödemelerini banka aracılığı ile alması gerekiyor. Peki, bankadan ödeme alınmazsa ne olur? İşyeri kirasının bankadan ödenmemesinin cezası nedir?
İşyeri kirasının bankadan ödenmemesinin cezası!

268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin; İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmişti.


Buna göre, meskenlerde 500 TL'nin altında kira geliri elde edenlerin bankadan ödeme gibi bir zorunluluğu bulunmamasına karşın; işyeri kiralamalarında böyle bir ayrım bulunmuyor. Peki, işyeri kirası bankadan ödenmezse ne olur?


İşyeri kirasının bankadan ödenmemesi halinde usulsüzlük cezası kesiliyor. Söz konusu işyeri kirasının bankadan ödenmemesinin cezası esasları şu şekilde sıralanıyor:


Ceza Uygulaması

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.


Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 1/11/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2008 yılı için;


- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 YTL'den,


- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 YTL'den,


- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 YTL'den


az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.


2009 ve sonraki yıllara ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.


Örnek :

Bayan (B)'ye ait olan ve 2008 yılına ilişkin aylık 450'şer YTL kira geliri bulunan üç adet işyeri için kiracılar tarafından 250'şer YTL'lik kısım banka aracılığıyla, kalan tutarlar ise elden nakit olarak ödenmiştir. İşyerlerini kiralayan mükelleflerden biri birinci sınıf tüccar, diğerleri serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunmakta olup Bayan (B)'nin gelir vergisine ilişkin başka bir faaliyeti yoktur.


Bu durumun tespit edilmesi halinde Bayan (B) ile kiracı mükellefler adına, üç işyeri için elden yapılan tahsilat ve ödeme işleminin her biri için ayrı ayrı, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde belirlenen ceza tutarından az olmamak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Elden yapılan tahsilat ve ödemelerin %5'inin asgari ceza tutarının altında kalması halinde ise her bir işlem için asgari ceza tutarı kadar ceza kesilmesi gerekmektedir.


Örneğimizde Bayan (B) ile kiracılara, 1/11/2008 tarihinden itibaren her bir işlem için, (elden yapılan tahsilat ve ödeme tutarının %5'inin asgari ceza tutarının altında kalması nedeniyle) 2008 yılına ilişkin belirlenen tutarlarda ceza uygulanacaktır. Aynı durumun 2009 ve sonraki yıllarda da devam etmesi halinde bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.


Kira banka zorunluluğu 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com