İzmir Mavişehir imar planı durduruldu!

İzmir Mavişehir imar planı durduruldu!

Hukuk mücadelesi yedi yıldır açılan 55 dava ile devam eden Mavişehir İmar Planı’nında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Buna göre, karar sonuna kadar, Mavişehir’de mevcut inşaatlar duracak başkaları da yapılamayacak...


Mavişehir imar planlarına dava açan avukatlardan Çağatay Korhan Tokgöz, yürütmeyi durdurma kararlarıyla cuma akşamüstü belediyeye başvurduklarını belirterek, “Gereğinin yapılmasını, özellikle de yapımı devam eden alışveriş merkezi ve okulun inşaatlarının durdurulmasını istedik. Bize tespit tutanaklarının hazırlandığını ve pazartesi inşaatların duracağını beyan ettiler” dedi.


Tokgöz kararla ilgili şu bilgileri verdi:


“İzmir 2’inci İdare Mahkemesi 19 Kasım 2013’te verdiği kararla Mavişehir bölgesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 1/25 bin, 1/5 bin ve 1/binlik imar planlarının hukuka aykırı olduğu ve bu planların uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağından yürütmesini durdurdu.”


İşte karar

“Olayda, dava konusu imar planlarının,  İzmir  Valiliğinin 25.11.2011 tarih ve 3/9563 sayılı toplu konut sahası belirleme işlemine dayandığı, anılan işlemin iptali istemiyle açılan ve Mahkememizin E:2012/1679 sayılı dosyasına kayıtlı olan davada yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen raporda yer verilen görüş doğrultusunda Mahkememizin 22.10.2013 tarihli kararıyla; 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun amacına, Yasanın 4. maddesinde yer alan çevre ve imar bütünlüğünün bozulmaması ilkesine ve Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmeliğin 25. maddesi ile Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen yapılabilirlik ve kamu yararı ölçütlerine uygun olmadığı gerekçesiyle İzmir Valiliğinin 25.11.2011 tarih ve 3/9563 sayılı toplu konut sahası belirleme işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda, Mahkememizin 22.10.2013 tarih ve E:2012/1679 sayılı kararı ile İzmir Valiliğinin 25.11.2011 tarih ve 3/9563 sayılı toplu konut sahası belirleme işleminin yürütmesinin durdurulması karşısında, hukuken dayanaksız kalması nedeniyle dava konusu İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Mavişehir Bölgesinin 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmamıştır.


Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 19/11/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”


Banu Şen/Hürriyet Gazetesi