İzmir Menderes'te 8.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İzmir Menderes'te 8.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İzmir İli Menderes Belediye Başkanlığı, İzmir Menderes'te yer alan gayrimenkulü 8 milyon 800 bin TL bedelle satışa çıkardı.


İzmir İli Menderes Belediye Başkanlığı,  İzmir  Menderes'te yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İzmir İli Menderes Belediye Başkanlığından:
Taşınmaz Bilgileri.
1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesinde, bulunan taşınmazların (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.
 

İzmir Menderes

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 09.09.2020 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.
4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 09.09.2020-Çarşamba Saat: 15.00
5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kişiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3)Vekâleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi
4)Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgâh sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
B) Tüzel kişiler için:
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi Odası vb.)
3) Vekâleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak
8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname  Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğ dış zarfı en geç ihale günü saat 15.00’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
İstekliler 09.09.2020 tarihinde saat: 15.00’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.
Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu
bulunmayacaktır
Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
İlan olunur.