İzmir Tire Belediyesi'nden 5 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Tire Belediyesi'nden 5 milyon TL'ye satılık arsa!

Tire Belediye Başkanlığı, İzmir Tire'de yer alan arsayı satışa çıkardı. 15 Mart'ta ihale edilecek arsanın satış bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi.


Tire Belediye Başkanlığı,  İzmir  Tire'deki arsayı 15 Mart günü 5 milyon TL'ye satacak. Tire Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, İzmir İli, Tire İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan, 1388 ada 4 parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında (Ticaret - Turizm) olan 1 adet arsa, 2886 Sayılı İhale Kanunun 35/a ve 36.maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.


2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 15.03.2017 Çarşamba günü saat 10.30'da Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.


3 - Satışı yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 adet arsa:

 

Sıra No: 1

Mahallesi: Turan

Pafta

Ada: 1388

Parsel: 4

Cinsi İmar Durumu: Arsa (konut alanı)

Metrekare: 3.704,90

Muhammen Bedeli: 5.000.000,00 TL

Teminat Bedeli: 150.000,00 TL


4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.


DIŞ ZARF İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

a) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi

j) İzmir Valiliği 07.02.2017 tarih ve 530/7171 sayılı yazısı gereği iştirakçi tarafından doldurulması zorunlu taahhütname (matbu olarak Tire Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.)


İÇ ZARFA TEKLİF MEKTUBU,

Konularak dış zarf kapatılacak olup 8. maddede belirtilen tarih ve saatte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.


5 - Adı geçen taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir.


6 - Tahmini bedel üzerinden yüzde 3 Geçici Teminat alınır.


7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)


8 - Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 15.03.2017 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.


9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.


10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.


12 - Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 1388 Ada 4 parselde kayıtlı toplam 1 adet arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince ilan olunur.