İzmir Torbalı'da 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Torbalı'da 3.7 milyon TL'ye satılık arsa! İzmir Torbalı'da 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Torbalı Belediyesi Başkanlığı, Torbalı Ayrancılar'da bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 3 milyon 792 bin TL olarak belirlendi.TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 285 ada 2 numaralı parselinde kayıtlı 3.160,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı.


İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İLİ:İzmir

İLÇESİ:Torbalı

MAHALLESİ VE MEVKİİ:Ayrancılar

PAFTA:L18C.01A. - 2A

ADA:285

PARSEL:2

YÜZÖLÇÜMÜ: 3.160,00 m²


1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E = 1.00 HMax = Serbest (KDKÇA)

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 22/03/2016 Salı günü saat: 14.00’da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 22/03/2016 Salı günü saat: 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 3.792.000,00 TL’dır. (KDV kanununun 17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır.) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 113.760,00 (yüz on üç bin yedi yüz altmış TL)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 22/03/2016 Salı günü saat: 12.00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

İlan olunur.