30 / 11 / 2022

İzmir'de 7.5 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

İzmir'de 7.5 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü kat karşılığı inşaat yapım işi ihale ediyor. İhale 25 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü kat karşılığı inşaat yapım işi için ihale düzenliyor. İhale 25 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.11.2020 tarih ve 377/367 sayılı ve 30.11.2020 tarih ve 395/386 sayılı kararı ve 27.10.2020 tarih 473 no.lu Bakanlık İzni gereği 32 (otuziki) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İli : Manisa
İlçesi : Yunusemre
Mahallesi : Horozköy
Caddesi : ………
Sokağı :…………
Vasfı : Arsa
Yüzölçümü : 3100,92 m2
Pafta :…………
Ada No : 3344
Parsel No : 1
Malik : Vakıflar Genel Müdürlüğü
İşin Süresi : 32 yıl
Vakıflar Meclisi Karar Tarih ve No.su : 16.11.2020 tarih ve 377/367 sayılı ve 30.11.2020
tarih ve 395/386 sayılı karar
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 7.476.755,00 TL
(yedimilyondörtyüzyetmişaltıbinyediyüzellibeşTürkLirası)
GEÇİCİ TEMİNAT : 224.302,65 TL
(ikiyüzyirmidörtbinüçyüzikiTürkLirasıaltmışbeşKuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 25 Şubat 2021 Perşembe günü ve saat 14:00
İŞİN ADI : “Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Horozköy Mahallesinde bulunan, mülkiyeti
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 3344 ada 1 nolu parselinde kayıtlı 3100,92 m2
yüzölçümüne sahip “arsa” nitelikli taşınmaz üzerine özel anaokulu ve kreş yapılmak üzere 32
(otuziki) yıl süreyle yapım karşılığı kiralanması işi”
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıflar Meclisi’nin 16.11.2020 tarih ve 377/367 sayılı ve 30.11.2020 tarih ve 395/386 sayılı
kararına istinaden;
Söz konusu taşınmazın;
1. İşin süresinin ve kira ödemelerinin, yer teslim tarihinden itibaren başlatılması,
2. İşin süresinin, 2 (iki) yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere, toplam 32 (otuziki) yıl
olması,
3. Kira bedellerinin;
a- 1. yıl; (yer teslimi tarihinden itibaren) aylık 1.000,00 TL (bintürklirası),
b- 2. Yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara
göre değişim oranında arttırılması,
c- 3. Yıl aylık 15.200,00 TL (onbeşbinikiyüztürklirası) + önceki 2 yılın TÜFE (Tüketici
Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılması,
d- 4.yıldan 32 yılın sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE
(Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılması,
4. Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili, her türlü revize projesi ve detayların hazırlanması, ilgili ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında  yapılacak her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatların tamamlanması, tüm
finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması,

İzmir de 7.5 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

5. İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiranın İdareye
gelir kaydedilmesi,
6. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
7. Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiçbir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslimi tarihinden itibaren inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması,
8. Sözleşme imzalandıktan sonra, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanının azalması durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranında eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmenin feshedilmesi, anlaşma olmaması durumunda İdarenin tek taraflı feshedebilmesi,
9. Kreş için 120 öğrenci, anaokulu için 280 öğrenciden fazla kontenjan olması, ilkokul ortaokul birimlerinin de eklenmesi veya taşınmazda imar değişikliğine bağlı olarak fonksiyon değişikliğine gidilmesi durumunda kiranın, ihalede oluşacak kira bedelleri alt limit olmak üzere yeniden belirlenmesi,
10. 3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım halinde, %45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, (önceden 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin (ekspertiz raporunda belirtilen değerden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,
Kayıt ve şartlarıyla, imar planına uygun olarak kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.11.2020 tarih ve 377/367 sayılı ve 30.11.2020 tarih ve 395/386 sayılı kararı ve 27.10.2020 tarih 473 no.lu Bakanlık İzni gereği ; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 32 (otuziki) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan  İzmir  Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 25.02.2021 tarih ve saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11)
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 25.02.2021 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur
Geri Dön