İzmit Belediyesi'nden 7.2 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

İzmit Belediyesi'nden 7.2 milyon TL'ye satılık 2 arsa! İzmit Belediyesi'nden 7.2 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Mülkiyeti İzmit Belediye Başkanlığı'na ait olan 2 adet arsa vasıflı gayrimenkul toplamda 7 milyon 2287 bin 408 TL bedel ile satışa çıkarıldı. 

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


İzmit Belediye Başkanlığı'nın satışa çıkardığı arsalar; Durhasan ve Çayırköy Mahalleleri'nde yer alıyor. Satışa konu olan arsalar için ihale tarihi 24 Ocak 2018 olarak belirlendi. "1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 2 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 23.01.2018 Salı günü saat : 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

GERÇEK KİŞİLERİN ;
a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
d- Noter tasdikli imza beyannamesi.
e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

 

TÜZEL KİŞİLERİN ;
a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)
e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur." 
 

pus