İzmit'te 4 milyon 399 bin 650 TL'ye satılık arsa!

İzmit'te 4 milyon 399 bin 650 TL'ye satılık arsa!


Kocaeli İzmit' te bulunan 2.709,00 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan 17 Aralık 2014 günü saat 10:30'da ihale edilecektir.


İzmit'te bulunan 2.709,00 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan 4 milyon 399 bin 650 TL'ye satışa sunulacaktır.


İzmit Mehmet Ali Paşa Köyü'nde bulunan taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve muhdesatlarla birlikte, Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No. 80 İzmit adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A blok Kat 1'deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36. ve 37. maddelerine göre kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.


İhale İlanı


Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İzmit, 1 parsel no, 4846 ada Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan arsa satışa konudur. İmar durumu ise kreş yeridir.


Kıymeti: 4.399.650,00

Satış Günü: 17/12/2014 günü saat 10:30


İsteklilerde aranacak belgeler;

A) Gerçek kişilerden: Teklif mektubu (imzalı), geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu( Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), adres beyanı, Nüfus kayıt örneği, noter tasdikli imza beyannamesi, İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B Emlak ve İst. Dal Bşk'dan 150,00 TL'ye satın alınacak), Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden ''Borcu yoktur'' belgesi, vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.


B) Tüzek kişilerden: Teklif mektubu (imzalı ve kaşeli), tüzek kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, adres beyanı, mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), ihale şartname bedeline ait makbuz, (K.B.B Emlak ve İst. Dal Bşk'dan 150,00 TL'ye satın alınacak), Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden ''Borcu yoktur'' belgesi, vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.


- İstekliler şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 gün önce, saat 12:00'ye kadar, K.B.B Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin katta bulunan yazı işleri ve kararlar dairesi başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)


- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

İhale İlanı için tıklayın