Kağıthane'de 4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kağıthane'de 4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Kağıthane'de 4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Gürsel Mahallesi'nde yer alan 243 metrekare yüzölçümlü ana taşınmaz ihale usulü ile satışa sunuluyor. 


İstanbul İli Kağıthane İlçesi Gürsel Mahallesi'nde yer alan 243 metrekare yüzölçümlü ana taşınmaz 4 milyon TL bedel ile satışa çıkarıldı. 

 

Satışa ilişkin dosyada mevcut bilirkişi raporunda taşınmaz; İstanbul İli Kağıthane İlçesi Gürsel Mahallesi 8469 ada, 14 parselde kayıtlı 243,00 metrekare arsa niteliğindeki taşınmaz; Gürsel Mahallesi Nurtaç Caddesi No:3 Kağıthane / İstanbul adresindedir. 

 

Tasdikli mimari projesine göre binanın projesine aykırı olarak 19 metre olarak daha yapıldığı, dolayısıyla her katın yaklaşıl 76 metrekare mertebesinde daha büyük inşa edildiği, yine projesinde 3 dükkan + 6 daire olmak üzere 9 bağımsız bölüm inşa edilmesi gerekirken 3 dükkan + 8 daire olarak toplam 11 adet bağımsız bölüm olarak inşa edildiği tespit edilmiştir. 


SATIŞ ŞARTLARI :


1- Yukarıda Tapu Kaydı Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 17/01/2018 Çarşamba günü saat  09:30 ‘ dan -09:35’e kadar İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.  Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 16.02.2018 tarihinden öncede gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2016/48 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik obamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Bahsi geçen Taşınmaz için %18 KDV, Tüm taşınmazlar için ise , %o 5,69 D.V.,%o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen hertürlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, iş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut hertürlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyoı sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinir kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuki ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutuicuğunun bilinerel ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerel lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katmaları gerektiği, ihalı yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumlulu alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/48 SATIŞ sayılı dosya numarası il Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 11.10.2017 (Ic.if-K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşıl gelmektedir.