25 / 09 / 2022

Kamulaştırmadan vazgeçme!

Kamulaştırmadan vazgeçme!

Kamulaştırma işleminden vazgeçmek; idarenin söz konusu kamulaştırmadan vazgeçmesi ile ya da tarafların karşılıklı anlaşması ile oluyor. Kanun kapsamında yer alan "Kamulaştırmadan vazgeçme" ile ilgili hükümler haberimizde bulunuyor...Kamulaştırmadan vazgeçme!

Kamulaştırmadan vazgeçme ile ilgili hükümler, Kamulaştırma Kanunu kapsamında bulunuyor. Kanuna göre, kamulaştırmadan vazgeçme idarenin tek taraflı vazgeçmesi; tarafların anlaşmasıyla vazgeçme ve devir şeklinde oluyor.


Konu ile ilgili kanun maddeleri şu şekilde sıralanıyor;

Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma;


İdarenin tek taraflı vazgeçmesi

Madde 21 – İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece maktuen takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir.


Tarafların anlaşmasıyla vazgeçme ve devir

Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 24/4/2001 - 4650/13 md.) Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. (Ek cümle: 14/2/2013 


- 6427/3 md.) Kamulaştırılan taşınmaz malda, kamulaştırma amacına uygun bir işlem veya tesisat yapılmasından sonra bu hüküm uygulanmaz.


Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idare, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön