Kanal İstanbul Projesi'ne yasal düzenleme getiriliyor!

Kanal İstanbul Projesi'ne yasal düzenleme getiriliyor! Kanal İstanbul Projesi'ne yasal düzenleme getiriliyor!

Zorunluk trafik sigortası, 65 yaş aylıkları, Kanal İstanbul Projesi ve terörizmin finansmanı suçuyla mücadelede yeni düzenlemeler içeren "torba kanun" tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.


Muhtaç olan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına aylık bağlanacak.  


TBMM Başkanlığına sunulan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla, yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin olarak yapılan muhtaçlık hesaplamasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama gelir tutarı yerine, aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisiyle eşinin gelir tutarının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilmesi öngörülüyor.

"Kanal İstanbul Projesi"nin yasal altyapısı oluşturuluyor

Tasarıyla, "Kanal İstanbul Projesi" için yasal düzenleme getiriliyor.


İlgili kanunda "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor. "İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi", su yolu olarak tanımlanıyor.


Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ve özel idareler tarafından satılamayacak başka bir maksat için kullanılamayacak. Yapılacak su yolları, düzenleme ortaklık payından karşılanacak.


Geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılacak

İlgili kanun uyarınca riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan, yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılacak. Ancak bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması, herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmeyecek.  


Geçici abonelik süresi beş yılı geçemeyecek. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince geçici abonelik uygulaması devam edecek. Bu hüküm, 1 Kasım 2015 tarihinden önce yapılan yapılarda uygulanacak.


Riskli alanların dönüştürülmesi


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla söz konusu yasa hükümlerine tabi olacak. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya uygulamayı yürütmesi halinde  TOKİ  veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması bir yıl daha uzatılabilecek. Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemedeki durdurmanın süre belirtilmeden geçici yapılabileceği hükmünü iptal etmişti.


  İşçi sendikaları ve konfederasyonlar yönetim kurulu kararıyla ve nakit mevcudunun yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapabilecek. 


İşçi sendikaları ve konfederasyonları şehit yakınları ve gazilere de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek. 


AA


Kanal İstanbul kanun tasarısı Başbakanlık'ta!Haber Milliyet'te şöyle yer aldı;

Hükümet, eylem planı kapsamında ilk 3 ayda gerçekleştirmeyi hedeflediği seçim vaatlerinin son bölümünü içeren torba kanun tasarısını dün TBMM’ye sundu.

Tasarıyla, Kanal İstanbul projesi de yasal statüye kavuşacak. Nisan itibarıyla Meclis’ten geçirilmesi planlanan tasarıyla İmar Kanunu’na, Kanal İstanbul projesinin yasal dayanağı olmak üzere “su yolu” kavramı eklenirken, su yolu, “İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir” şeklinde tanımlandı. Tasarı uyarınca yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar, belediye mücavir alan sınırları içinde belediyeye, mücavir alan hudutları dışındakiler ise özel idareye bedelsiz olarak devredilecek. Bu yerlerin üzerinde bina varsa, geçerli kıymeti ödenecek. 

Milliyet 

Bu haber Cumhuriyet Gazetesi'nde şöyle yer aldı:


Yeni "Torba kanun" tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Torba kanun içerisinde, zorunlu trafik sigortası ve 65 yaş aylıklarının yanı sıra Kanal İstanbul için yasal düzenleme de bulunuyor.


Zorunlu trafik sigortası, 65 yaş aylıkları, Kanal İstanbul Projesi ve terörizmin finansmanı suçuyla mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Torba kanun" tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

 

65 yaş aylıkları 


TBMM Başkanlığına sunulan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla, yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin olarak yapılan muhtaçlık hesaplamasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama gelir tutarı yerine, aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisiyle eşinin gelir tutarının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilmesi öngörülüyor. 


Buna göre, muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık bağlanacak. 


Bu kişilerin kendisi ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınınca, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olanlar muhtaç kabul edilemeyecek ve aylık bağlanamayacak. 


"Kanal İstanbul Projesi" için yasal düzenleme


Torba Yasa'nın içine atılan Kanal İstanbul projesi için "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor. "İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi", su yolu olarak tanımlanıyor. 


Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ve özel idareler tarafından satılamayacak başka bir maksat için kullanılamayacak. Yapılacak su yolları, düzenleme ortaklık payından karşılanacak. 


ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI


Tasarıyla, motorlu araçlar için yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar, ilgili kanun ve kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabi olacak. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin ilgili kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında, Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanacak. 


Tasarıyla, uygulamada zorunlu sorumluluk sigortasının açıklanan içeriğinde görülen tereddütlerin izalesi amacıyla teminat kapsamı dışında kalan haller açıklığa kavuşturuluyor. 


Buna göre, "Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri, ilgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri, bu kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler." zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalacak. 


"Kanal İstanbul Projesi"nin yasal altyapısı oluşturuluyor


İlgili kanun uyarınca riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan, yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılacak. Ancak bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması, herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmeyecek.


CumhuriyetHaber Habertürk Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;Seçim vaatlerini içeren iki torba yasa Meclis’e geldi. Tasarılardan birinde güzergâhı son anda değiştirilen Kanal İstanbul için ‘su yolu’ tanımı geldi. Bu yol boyunca kamu taşınmazlarının satışı yasaklanıyor


Hükümetin 21 Mart’a kadar yapılacak vaat ve eylemlerinin son bölümünü içeren iki torba yasa tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarılardan birine AK Parti’nin 2011 seçimlerinde gündeme getirdiği “çılgın projeler” arasında yer alan ve uzun süre konuşulan ve geçtiğimiz haftalarda güzergahı değiştirilen Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik maddeler de yer aldı.


Buna göre, Marmara Denizi ile Karadeniz arasında yapımı planlanan Kanal İstanbul Projesi için İmar Kanunu’na “su yolu” tanımı ekleniyor. Tasarıda, su yolu, “imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi” olarak tanımlandı. Tasarının yasallaşmasının ardından bu proje ile ilgili imar planı çıkarılacak. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili maddelere göre “su yolu” olarak gösterilen alanlardaki kamu taşınmazları satılamayacak, başka amaçlarla kullanılamayacak.


TAŞINMAZ TAKASI OLABİLECEK


Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar, belediye ve il özel idareleri tarafından satılamayacak ve başka bir maksat için kullanılamayacak. Kamulaştırma maliyetini azaltmak amacıyla, Kanal İstanbul güzergahındaki taşınmazlara karşılık, imar payı olarak alınmış başka taşınmazlar verilebilecek.


ZORUNLU SİGORTA


Araç sahibi kusurundan sorumlu 26 maddelik tasarıda, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili hükümlere de yer verildi. Sigorta şirketleri, sigortayı yaptıran araç sahibinin kusurundan sorumlu olmayacak. Hak sahibinin kendi kusuru oranındaki tazminat talepleri, sigorta şirketini ilgilendirmeyecek. Örneğin, 100 liralık hasar varsa, sigortayı yaptıran şahsın kusuru da yüzde 40 ise sigorta şirketi hasarın 60 liralık kısmını karşılayacak. Kalan tutar araç sahibinin sorumluluğunda olacak. Kazada mağdur olan taraf sigorta şirketinden, sigorta poliçesindeki teminatlar dışında tazminat talebinde bulunamayacak.


KENTSEL DÖNÜŞÜM


Dönüşümü kabul eden kaçak yapıya elektrik Riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak belirlenen yerlerde bulunan kaçak yapılara, kentsel dönüşümü kabul etmeleri şartıyla geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapılacak. Geçici abonelik süresi 5 yılı geçemeyecek. Dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, 5 yılı geçmemek üzere geçici abonelik süresi uzatılacak. Bu hüküm, 1 Kasım 2015 tarihinden önce yapılan yapılarda uygulanacak.


TURİZM SEKTÖRÜ


Kira ve hasılat payı 1 yıl ertelenecek Rusya ile gerilen ilişkilerden olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlatmak için alınan tedbirler de torba yasa tasarısıyla hayata geçirilecek. Kamu arazileri üzerinde yapılan turizm tesislerinden ecrimisil, kira ve hasılat paylarının ödemeleri 1 yıl ertelenecek. Devletin bu alacakları 2017 yılından başlayarak 3 yılda 3 eşit taksitte ödenebilecek.


TORBADA NELER VAR? 25 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN GSS PRİM BORCU SİLİNECEK


Torba yasa tasarılarında yer alan diğer düzenlemeler şöyle: -Öğrenimini bitirdikten sonra bir işte çalışmayanlardan 25 yaşına kadar olanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek.


-Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) denetimde etkinliğini artırmak amacıyla kuruma 2 bin 610 denetmen kadrosu tahsis edilecek.


-65 yaş aylığı alanlar, çocuklarının yanında yaşasalar bile, aylık bağlanmasında sadece kendileri ve eşlerinin gelirleri dikkate alınacak. Kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin üçte birinden az ise aylık bağlanacak.


-Sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere 1 yıl süreyle sigorta primi desteği verilecek.


-Kamu çalışanlarının kurduğu sendikalar, şehit yakınları ve gazilere, nakit mevcutlarının yüzde 10’una kadar varan tutarda yardımda bulunabilecek.


-İşçilerin 10 günden az olmayan ve 3 kez kullanabildikleri yıllık ücretli izinleri 6 güne düşürülecek ve 5 kez kullanılabilecek.


-Çıraklık zorunlu eğitim kapsamına girecek. Meslek liselerinde 4 yıl çıraklık eğitimi verilecek.


-Stajyer ve çıraklara, işyerinin büyüklüğüne göre asgari ücretin yüzde 15’i ile 30’u arasında ücret ödenecek.HabertürkHaber Sabah Gazetesi'nde şöyle yer aldı;7’den 70’e milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba tasarı Meclis’e gönderildi. Teröre destek veren şirketlere kayyum atanabilecek. Fahiş fiyatları nedeniyle tepkilere neden olan zorunlu trafik sigortası değişiyor. Gençlerin GSS borcu silinecek


MİLYONLARI İLGİLENDİREN TORBA YASA MECLİS'TE


Hükümet, sağlık sigortası prim borçlusu gençlerden çocuklarıyla yaşadığı için 65 yaş aylığı alamayanlara, yatırımcıdan işverene prim desteğine kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba tasarıyı Meclis'e gönderdi. Tasarıda en fazla dikkat çeken maddelerden biri terörün finansmanıyla ilgili yasanın güçlendirilmesi oldu. Tasarıda öne çıkan başlıklar şunlar oldu: EL KONULABİLECEK: Terörün finansmanı yasası güçlendiriliyor. Bu suçla mücadelenin daha etkili yürütülebilmesi için zorunluluk halinde şirket yönetimine kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme tedbirleri terörizmin finansmanı suçu bakımından uygulanabilecek. GENÇLERE MÜJDE: Gençlerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları siliniyor. Bu kapsamda 5 milyon gencin yaklaşık 7 milyar lira borcu var. 65 YAŞ AYLIĞI: 65 yaş aylığı alan vatandaşlar kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarını alabilecek, maaşlarından kesinti yapılmayacak. Yaşlılık aylığı almak için artık hane halkı geliri, maaş alabilme kriterlerine etki etmeyecek. Kişinin sadece kendi gelir durumu dikkate alınacak. YAPIYA ABONELİK: Kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartı ile izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecek. İŞVERENE PRİM DESTEĞİ: Sosyal destek alan vatandaşları istihdam eden işverene sigorta primi desteği verilecek. Sosyal yardım ve istihdam bağlantısı etkinleştirilecek. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği belirlenen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destekten yararlanamayacak. İŞÇİ İZİNLERİ DÜZENLENİYOR: İşçilerin yıllık izinlerini her defasında 6 günden az olmamak üzere 5 defada kullanabilmesine imkân sağlanacak.


KANAL İSTANBUL'UN ALTYAPISI OLUŞTURULUYOR


Kanal İstanbul Projesi için yasal düzenleme yapılıyor. İlgili kanunda "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor. "İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi", su yolu olarak tanımlanıyor. Su yoluna isabet eden hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ile özel idareler tarafından satılamayacak başka bir amaçla kullanılamayacak. Kanal İstanbul projesi için Mera Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.


SENDİKALARDAN ŞEHİTLERE YARDIM


Sendika ve konfederasyonlar şehit yakınları ve gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek. Öte yandan kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği artırmak için 2 bin 610 adet sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.


TRAFİK SİGORTASINA YENİ DÜZEN


Torba tasarı fahiş fiyatları nedeniyle tepkilere neden olan zorunlu trafik sigortasında da değişiklik öngörüyor. Buna göre, kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ödenen destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması standart hale getiriliyor. Kişilerin kusurundan yararlanamaması ilkesi benimseniyor. Sigortalının sorumluluğu altında olmayan konularda şirketin tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Sigortalının sorumluluğu altında olmayan hususlarda şirketin tazminat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıran tasarıyla trafik sigortası kapsamının genel şartlarla belirlenmesi hususunda yetki alınıyor. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sigorta şirketleri açısından belirsizlikler ortadan kalkacak, tazminat yükü öngörülebilir hale gelecek, fiyatlamada istikrar sağlanacak" diye konuştu.Sabah
Haber Şok Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


HÜKÜMET torba tasarıyı Meclis'e sevk etti. Tasarıya göre; geri dönüşüme dahil olacak imar mevzuatına aykırı yapılara da elektrik su bağlanması öngörülüyor. Tasarıda ayrıca gençlerin genel sağlık sigortası ile ilgili prim borçlarının silinmesi, zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Torba'da Kanal İstanbul ile ilgili proje de yer alıyor. 


Şok

Haber Yeni Akit Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


TBMM Zorunlu trafik sigortası, 65 yaş aylıkları, Kanal İstanbul Projesi ve terörizmin finansmanı suçuyla mücadelede yeni düzenlemeler içeren "torba kanun" tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanal İstanbul Projesi için yasal düzenleme getiren tasan, kentsel dönüşüm kapsamındaki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanmasını, gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesini, zorunlu trafik sigortasında sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinin azaltılmasını, kayıtdışılıkta mücadelede etkinliğini artırmak amacıyla 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal guvenlk denetmen yardımcısı kadrosu ihdas edilmesini içeriyor. İşte torba kanunda yer alan ana maddeler: 

• 25 YAŞINA KADAR OLAN GSS BORÇLARI SİLİNİYOR 

• TERÖRİZMİN FİNANSMANINA KARSI YENİ ÖNLEMLER

 • RİSKLİ ALANLARDA İMAR VE YAPILAŞMA DURDURMA YETKİSİ 

• 2 BİN 610 SOSYAL GÜVENLİK DENETMENİ 

• SENDİKALAR AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPABİLECEK 

• MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETLERİ 


Yeni AkitBu haber Habertürk Gazetesi'nde şöyle yer aldı:


Bakan Yıldırım, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin "torba kanun" tasarısında yer alan düzenlemenin projenin yasal altyapısını oluşturan bir düzenleme olmadığını belirterek, "Kanal İstanbul'un altyapısıyla ilgili sorunumuz yok" dedi


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Erol Kaya ile üyelere, Bakanlığın yatırımları hakkında bilgi verdi. 


Amaçlarının Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak önemli projelerde, kamu kaynaklarının öncelikli alanlarda en verimli şekilde kullanılması için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam etmek olduğunu ifade eden Yıldırım, komisyon üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin kendileri için yol gösterici olacağını belirtti.


Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım, bugüne kadarki 3 bin 705 projenin parasal tutarının 253 milyar 517 milyon lira olduğunu, projelerin 135 milyar liralık kısmının tamamlandığını, 117 milyar liralık kısmıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.


Yıldırım, 2015 itibarıyla 24 bin 280 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağını, 2019'da 30 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Yollara ilişkin projelerde geç kalındığını dile getiren Yıldırım, ölümlü kazalarda kusurda daha önce birinci ve ikinci sırada yer alan yolların, artık beşinci ve daha aşağıda yer aldığını, trafikle ilgili hem vatandaşların hem de sürücülerin eğitilmesi gerektiğini kaydetti.


Tek tüpte hem karayolu hem de demiryolunun olduğu 3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi hakkında da bilgi veren Yıldırım, toplu ulaşıma hizmet edecek projenin çalışmalarının başladığını ve iki sene süreceğini söyledi. Yıldırım, bu şekildeki hibrit tünelin dünyadaki ilk deneme olacağını dile getirdi.


"KANAL İSTANBUL'UN ALTYAPISIYLA İLGİLİ SORUNUMUZ YOK"

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili TBMM'ye sevk edilen "torba kanun" tasarısındaki düzenlemenin projenin altyapısını oluşturacağını söylemesi üzerine Yıldırım, proje ile ilgili komisyon üyeleriyle yapılacak toplantıda ayrıntılı bilgi vermek istediğini kaydetti. 


Yıldırım, söz konusu düzenlemenin, Kanal İstanbul Projesi'nin yasal altyapısını oluşturan bir düzenleme olmadığını dile getirerek, "Kanal İstanbul'un altyapısıyla ilgili sorunumuz yok." dedi.


Projenin hem Bakanlığın hem de Karayolları Genel Müdürlüğünün görev alanına girdiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: 


"Düzenleme ortaklık payı (DOP) ile 13 milyar dolar maliyeti olan bir projenin çözülmesi söz konusu değil. İmar uygulamalarında düzenlenen ortaklık payı, sadece planlı alanlar için söz konusu. Bu düzenlemeyle su yolu geçecek yine kamu hizmeti niteliğinde bir projenin de düzenlemede ortaklık payına konu olması, yani İmar Kanunu'nda ilgili bölüme ilave yapıyoruz. Bizim yol, demiryolu, havayolu yapımında yaşadığımız sorun mera, otlak gibi alanların bedelsiz kullanılmasıdır. Ona yönelik düzenleme var. Bu iki düzenleme projenin gecikmeye mahal vermeden yapılmasını öngören ve imar düzenlemelerinde maliyeti azaltmaya yönelik düşünceden kaynaklanıyor."


Habertürk