Karabük'te kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Karabük'te kat karşılığı inşaat yaptırılacak! Karabük'te kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Merkez Yenişehir Mahallesi'nde bulunan arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak. Taşınmazın tahmini bedeli 3 milyon 746 bin 800 TL olarak belirlendi.Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Merkez Yenişehir Mahallesi'nde bulunan arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak. Taşınmazın tahmini bedeli 3 milyon 746 bin 800 TL olarak belirlendi.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


İlimiz, Merkez, Yenişehir Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, 1046 ada, 1 parsel numaralı, arsa vasıflı, 2.584,00 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E: 1,20 Hmax: 21,50 m. Konut Alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerine idarede bulunan avan proje dikkate alınarak kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere (ihale aşamasında idarenin sunmuş olduğu avan projeye göre teklifler alınacak olup, inşaat süresince gerekli olan uygulama ve diğer tüm projeler yüklenici tarafından hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır.) 15/10/2015 tarihine isabet eden Perşembe günü saat 14.00’da Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle ihalesi yapılacaktır.

- Taşınmazın tahmini bedeli 3.746,800.00.-TL olup, geçici teminat tutarı, 562.020,00-TL’dir.

- Kat karşılığı paylaşım oranı; hem kat karşılığı inşaata verilme oranı ile hem de elde edilecek bölümlerin değerleri toplamı üzerinden %40’dan aşağı olmamak üzere, %40 - %44 arası (44 dahil) tekliflerde, İdareye ayrı bir blok ve 12 daire 6 kat olacak, %45 - %50 arası (50 dahil) tekliflerde İdareye ayrı bir blok ve 14 daire 7 kat olacaktır. %50 üzeri teklifte bulunacak isteklilerden 1.000.00-TL (bin)’den aşağı olmamak üzere pey sürme şeklinde artırım yapılarak teklif alınacaktır.

- İmar planı vb. nedenlerle projede öngörülen miktardan fazla inşaat yapılması halinde ilave inşaattan da aynı oranda Hazineye pay verilecektir.

- Taşınmaz mal 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. İmar planında Konut Alanı olarak ayrılmış, E: 1,20 Hmax: 21,50 m.’dir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

1 - Kanuni ikametgah sahibi olmak,

2 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Geçici Teminat Mektubunun süresiz, limit içi olması) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslimi zorunludur.

4 - Teklif vermeyle ilgili olarak;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge ile noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge.

5 - İsteklilerin, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip getirmeyeceklerinin belirlenebilmesi için,

a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler,

b) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

c) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 5 (Beş) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde en az 1.000.000,00.-TL. değerinde 3/B grup iş gerçekleştirdiği veya aynı miktarda iş denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış belgeleri ve özel sektörde B3 grup bitirmiş olduğu işlere ilişkin tek sözleşme bedeli en az 3.750.000,00 TL değerinde iş bitirme belgesi (özel sektörde yapılan işler değerlendirme; yükleniciliğini yapmış olduğu işin belgeler evraklar (kat karşılığı sözleşme, yapım sözleşmesi) ve o işe ait iskan belgesi SSK. borcu yok, vergi borcu yok belgeleri ile birlikte sunulacak. İşin bedeli SSK. da hesaplanmış bedel üzerinden değerlendirilecek.)

6 - İSO 9001 - 2008 Kalite Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,

7 - İSO 14001 - 2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,

İdareden veya www.karabükdefterdarligi.gov.tr web adresinden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formunun ekleri ile birlikte verilmesi,‎ gerekmektedir.

Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Milli Emlak Müdürlüğünde görülebileceği gibi www.karabükdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 100,00.-TL’dir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.