25 / 05 / 2022

Karaman Hamidiye'de 7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Karaman Hamidiye'de 7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Hamidiye'de yer alan 2 arsa ihale usulü ile satışa çıkarılıyor. Arsaların ihalesi 10 Ekim'de gerçekleşecek.Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Hamidiye'de yer alan 2 arsa satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon TL olarak belirlenen arsalar için ihale tarihi 10 Ekim 2017 olarak belirlendi. 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN


Madde 1- Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait 5017ada 1 nolu parsel ile 5021 ada 1 nolu parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.

Madde 2 – İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:Karaman Hamidiye de 7 milyon TL ye satılık 2 arsa!


Madde 3 - İhale 10/Ekim/2017 Salı günü saat 14.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içeresinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 – İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. 5017 ada 1 parsel ve 5021 ada 1 nolu parsel için 4.000,00 TL şartname bedeli alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6 –İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’a kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. ve 38. maddelerine göre hazırlayarak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Madde 7 – İl Encümeninin 12/09/2017 tarihli ve 218 sayılı kararlarına istinaden ihale bedellerinin %30 peşin geri kalan kısmı ise 24 (ay) taksitle ödenecektir.

Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir. 

Madde 9 – 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10 – İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.