Karaman İl Özel İdaresi'nden 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Karaman İl Özel İdaresi'nden 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!Karaman'da Kazımkarabekir Taşlık Mevkii'deki arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. İhale 12 Aralık'ta gerçekleşecek..


Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Kazımkarabekir Taşlık Mevkii'de yer alan arsa ihale usulü ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 119 bin 450 TL olarak belirlenen arsa için ihale 12 Aralık'ta yapılacak.

 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

 

Madde 1 - Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait tabloda ada parsel numarası belirtilen 237 ada 3 nolu parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

 

Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malın nitelikleri:

 

Karaman İl Özel İdaresi

 

Madde 3 - İhale 12/ARALIK/2017 Salı günü Kazımkarabekir İlçesi, Taşlık Mevkiinde bulunan 237 ada 3 nolu parsel 14.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. (1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No: 19/d Karaman)


Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
b) Kanuni ikametgâh belgesi
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi
e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
b) Noter tasdikli vekâletname
c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)


C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içersinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu


D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.
b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)
c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. İhalesi yapılan 237 ada 3 parsel için şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır. (Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)
Madde 6 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre, Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak olan 237 ada 3 nolu parselin parselin ihalesine katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 12:00’a kadar hazırlayarak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Madde 7 - İl Encümeninin 21/11/2017 tarihli 310 sayılı kararına istinaden 237 ada 3 nolu parselin İhale bedelinin %30’u peşin geri kalan kısmı ise 24 eşit taksitle yapılacak olup tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.


Madde 8 - Taşınmazın tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.


Madde 9 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10 - İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
İlan olunur.