Kaş Belediyesi'nden kiralık 170 iş yeri!

Kaş Belediyesi'nden kiralık 170 iş yeri!

Antalya Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 170 işyerini kiraya veriyor. Kiralama ihalesi teklif arttırma usulüyle ile gerçekleştirilecek.


Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 5-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ihaleyle 170 işyeri açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek. 

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Belediye Başkanlığı’nda başlayan ihaleyle Andifli Mahallesi’nde 147, Gömbe’de 17, Üzümlü’de 4, Yeşilköy ve Kınık’ta ise birer dükkan 3 yıllık süreyle kiraya verilecek.

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, istenilen belgeleri ihale saatlerinden bir saat önce alındı belgesi karşılığı, Halk Çarşısı Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne verilmesi gerekiyor. 

İhale ilanı:

1. Kaş İlçesi Çerçiler Mevkii 7 Ada 16 Parsel Eski Antalya Caddesi No:200’deki zemin kat ile kısmen bodrum kattan (WC) oluşan Çok Maksatlı Salon, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Bulvarındaki Köy kahvesi ve Belediye Çay Bahçesi, Üzümlü Mahallesi Lapaz Mevkii 193 Ada 34 Parseldeki Bağ ve Tarla vasıflı taşınmaz, Üzümlü Mahallesi No:8 227 Ada 1 Parseldeki 120 m2’lik işyeri, Üzümlü Mahallesi No:8 227 Ada 1 Parseldeki Köy Binasının Zemin katındaki 3 nolu dükkân, Üzümlü Mahallesi No:8 227 Ada 1 Parseldeki Köy Binasının Zemin katındaki 4 nolu dükkân, Andifli Mahallesi Ortaokul sokaktaki işyerleri, Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Belediye Pasajındaki işyerleri, Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası Altındaki işyerleri, Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki işyerleri, Andifli Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Lise Önündeki işyerleri, Andifli Mahallesi Cumhuriyet Meydanındaki Genel WC, Gömbe Mahallesi Elmalı Caddesi, Çataloluk Caddesi ve Uçarsu Caddesindeki işyerleri, Kınık Mahallesi Belediye Hizmet Binası altındaki 3/B Nolu dükkân, Çukurbağ Mahallesi Alanyeri Mevkii 217 Ada 202 Parseldeki arazi, Çukurbağ Mahallesi Alanyeri Mevkii 217 Ada 251 Parseldeki arazi 02.04.2018/18 sayılı Meclis kararı gereği 5 Yıllığına, Sahil Palamut Mahallesi 101 Ada 11 Parseldeki Tarla vasıflı taşınmaz, Andifli Mahallesi Atatürk Bul. Otogarajı İçindeki İşyerleri, Andifli Mahallesi Uğur Mumcu Cad. Otogarajı Altındaki İşyerleri ise 3 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35c-45. maddeleri gereğince Açık Teklif Arttırma Usulüyle ile kiraya verilecektir.
2. İhale tarih ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İhale, Kaş Belediyesi Başkanlık odasında yapılacaktır.
3. Geçici teminat bedeli ile işin yıllık muhammen bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
4. İhaleye katılmak için;
4.1 Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler:
4.1.1 Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt örneği veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdanı sureti.
4.1.2 Noter Onaylı İmza Beyannamesi (asıl)
4.1.3 İkametgâh Belgesi (asıl)
4.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı ile 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair Beyanname (örneği EK 1 de)
4.1.5 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak)
4.1.6 Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi (asıl)
4.1.7 KAŞ Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2 Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:
4.2.1 Noter tasdikli imza sirküleri
4.2.2 Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi
4.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı ile 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair Beyanname (örneği EK 1 de)
4.2.4 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl) Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak.
4.2.5 Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (asıl).
4.2.6 Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (asıl)
4.2.7 KAŞ Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.
4.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (4. Madde) belgeleri; Kapalı zarf içinde, isteklinin (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) Adı veya Ticari Unvanı ile İhalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak, en geç aşağıda tabloda belirtilen ihale saatlerinden 1 (bir) saat önce alındı belgesi karşılığı, Halk Çarşısı Belediyemiz Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca, Posta ile yapılacak başvurular da dikkate alınmayacaktır.
6. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Halk Çarşısı Belediyemiz Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, dosya bedeli 200,00.-TL (İkiyüzTL)’dir.