Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gecikme nedeniyle fesih!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gecikme nedeniyle fesih! Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gecikme nedeniyle fesih!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin fesih nedenlerinin başında geç teslim geliyor. Arsa sahipleri sözleşmede belirtilen tarihte teslimi gerçekleştiremeyen müteahhitler için fesih davası açabiliyor. İşte dilekçe örneği..


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gecikme nedeniyle fesih!

Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kimi zaman yaşanan anlaşmazlıklar ve sözleşmeye aykırılık gibi nedenlerden dolayı feshedilebiliyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin fesih nedenlerinin başında geç teslim geliyor. Arsa sahipleri sözleşmede belirtilen tarihte teslimi gerçekleştiremeyen müteahhitler için fesih davası açabiliyor.


Gecikme nedeniyle fesih davası dilekçesi:


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA

DAVACI                                       : ……..:……………...

VEKİLİ                                          : ……………………..

DAVALI                                        : ……………………..

KONUSU                             : Gecikme Nedeniyle Fesih

HARCIN TEMELİ                         :


AÇIKLAMA                                  :

Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.


Sözleşmede “inşaat ruhsatının alındığı tarih” inşaata başlama tarihi gösterilmiş ve bu tarih itibarıyla 12 ay içinde iskan alınmış olarak tamamlanıp teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. İnşaat ruhsatının alındığı tarihten bu güne kadar sekiz ay geçtiği halde, inşai faaliyet çok ağır ilerlemiş, ancak %25’i tamamlanabilmiştir. Geriye kalan süre içinde, inşaatın tamamlanması mümkün değildir.


......... Tarihli ihtarname ile ve bu nedenle teslim için kararlaştırılan zamanı beklemeden, sözleşmeyi feshettiğimizi yükleniciye bildirmiştik. Fesihte haklı olduğumuzun tespitine, gecikme nedeniyle davacının uğradığı maddi zararların belirlenip davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı imalatın parasal değeri hesap edilerek davacının uğradığı zarardan mahsubuna, davalının inşaattan elini çekmesine... karar verilmesini istemek zorunluğu doğdu.


Delillerin Sunumu

1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).

2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).

3.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.

4.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.

5.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.

6.     Ve benzeri kanıtlar...

SONUÇ:

1.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesihte haklı olduğumuzun tespitine,

2.     Fesih nedeniyle davacının maruz kaldığı zararlar tespit edilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin hakkımızın saklı tutulduğunun gözetilmesine,

3.     Belirlenecek tazminata, feshi ihbar tarihinden itibaren (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4.     Davalı yüklenicinin yaptığı işlerin değeri tespit edilerek, davacının zararlarına mahsup edilmesine,

5.     Davalının inşaattan elini çekmesine (elatmasının önlenmesine),

6.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,

7.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,

Karar verilmesini dilerim.


….../...../.......

DAVACI AVUKATI


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi sebepsiz zenginleşme!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com