15 / 08 / 2022

Kat maliki vekili kim olabilir?

Kat maliki vekili kim olabilir?

Kat malikleri kurulu toplantısına herhangi bir kat malikinin katılamaması halinde, malik yerine birini atayabiliyor. Peki kat maliki vekili kim olabilir? Kat maliki kimlere vekalet vermeli?Kat maliki vekili kim olabilir?

Kat malikleri kurulu toplantılarında, kurul kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanıp oy çokluğuyla karar verebiliyor.


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılıyor. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğu oluyor.

 

Toplantıya kat malikinin katılamaması halinde, malik yerine birini atayabiliyor. Peki kat maliki vekili kim olabilir? Kat maliki kimlere vekalet vermeli?


Vekaletnameler ile ilgili esaslara kanunun 31. maddesinde yer veriliyor. Kanun gereğince, vekil konusunda bir sınırlama bulunmuyor. Vekalet hakkının sınırlanması halinde, kat malikleri Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat ederek hakimin müdahalesini isteyebiliyor.


III - Oya katılma:

Madde 31 – "Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

 

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir."


Kat malikleri kurulu toplantısı!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com