06 / 07 / 2022

Kayseri Melikgazi'de 25.6 milyon TL'ye satılık 6 arsa!

Kayseri Melikgazi'de 25.6 milyon TL'ye satılık 6 arsa!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Melikgazi'de yer alan 6 adet arsayı 25 milyon 650 bin TL bedelle satışa çıkardı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Melikgazi'de yer alan 6 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların satış bedeli 25 milyon 650 bin TL, geçici teminat bedeli ise 769 bin 500 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, 30 Ağustos mahallesi, 13386 ada, 1 parselde bulunan 1527,14 m2
’lik, 13387 ada, 1 parselde bulunan, 1450,86 m2 ’lik, 13388 ada, 1 parselde
bulunan 1485,47m2 ’lik, 13389 ada, 1 parselde bulunan 1604,41 m2’lik, 13390 ada, 1 parselde
bulunan 1474,56 m2’lik, 13391 ada, 1 parselde bulunan 1634,30 m2 ’lik, Konut+Ticaret Alanı arsası olmak üzere toplam 6 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile toplu halde satılacaktır.
1-İhale 10/03/2020 Salı günü saat 14.15’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d - Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e - 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 10/03/2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.
Kayseri Melikgazi de 25.6 milyon TL ye satılık 6 arsa!