13 / 08 / 2022

Kayseri Milli Emlak'tan 30.8 milyon TL'ye satılık 10 gayrimenkul!

Kayseri Milli Emlak'tan 30.8 milyon TL'ye satılık 10 gayrimenkul!

Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü, Kayseri ilinde yer alan 10 gayrimenkulü 30 milyon 840 bin 500 TL'ye satıyor...Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Kayseri ilinde yer alan 10 gayrimenkul 30 milyon 840 bin 500 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 13 Eylül tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

KAYSERİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Kayseri Milli Emlak tan 30.8 milyon TL ye satılık 10 gayrimenkul!

1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İsteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 

3) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnemeyi, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

Kayseri Milli Emlak tan 30.8 milyon TL ye satılık 10 gayrimenkul!

5) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması halinde  satış bedelinin  1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar 313 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

7) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

8) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

9) Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

10) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

11) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ  Tel: 0 (352) 222 89 84