01 / 07 / 2022

Kayseri'de 11.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kayseri'de 11.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Kayseri Kocasinan ve Melikgazi'de yer alan 2 adet arsayı 11 milyon 773 bin 500 TL bedelle satışa çıkardı.Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Kayseri Kocasinan ve Melikgazi'de yer alan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların satış bedeli 11 milyon 773 bin 500 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Kayseri de 11.7 milyon TL ye satılık 2 arsa!

1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2) İsteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut Mah. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi
olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
3) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

Kayseri de 11.7 milyon TL ye satılık 2 arsa!

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
5) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar 313 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
7) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
9) Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya e-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.
10) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
11) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
Adres: Mevlana Mah. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 222 89 84
İlan olunur.