Kayseri'de 3.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri'de 3.4 milyon TL'ye satılık arsa! Kayseri'de 3.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri 1. Satış Memurluğu tarafından Kayseri İli, Melikgazi İlçesi'nde bulunan arsa satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 3 milyon 464 bin 974 TL olarak belirlendi.

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi'nde bulunan arsa, Kayseri 1. Satış Memurluğu tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 3 milyon 464 bin 974 TL olarak belirlendi.


T.C. KAYSERİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Mimarsinan Mahallesi 1297 Parsel No, Tapuda Tarla vasfında taşınmaz


Adresi : Kayseri ili Melikgazi İlçesi M.sinan Mah.


Yüzölçümü : 23099,83 m2


Arsa Payı


İmar Durumu: 1/100 ölçekli uygulama imar planında dışında kısmende 1/1000 ölçekli imar planında ve yolda kalmaktadır. 


Kıymeti :3.464.974,50 TL


KDV Oranı : %18


Taşınmazın özellikleri: Bilirkişi Raporuna göre "Satışa konu taşınmazın imar planı dışında kısmen yolda kalan kadostro parseli olup parseli komşu taşınmazların alım- satımı rayiçleri gerekse de satışa konu taşınmazın imar durumu yolada cepheli olması çevresinin imar hareketliliği , kent merkezine izafi yakınlığı kamu ve belediye hizmetlerinden yararlanma durumu yakınında her türlü eğitim ve sosyal ,sağlık ve dini tesislerin bulunduğunun "denilmektedir.


1. Satış Günü: 27/10/2015 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü: 27/11/2015 günü 14:00 - 14:05 arası 

Satış Yeri: KAYSERİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ


Satış şartları :

1- ) Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihaleleri belirtilen tarih ve saat dilimleri aralığında, Kayseri Adliyesi, Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Müdürlüğünde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 27/11/2015 Günü aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. 


Şu kadar ki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 13/03/2015 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032683 ) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuzun 2014/12 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md.124/3). İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış bulunan Kayseri Vakıfbank Merkez Şubesi ( Şube Kodu :033) nezdindeki TR6500 0150 0158 0073 0076 4979 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi Numaralan yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun ashnın ibraz edilmiş olması gerekmektedir.Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler ise Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. 


Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesine ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Damga Vergisi, Tapu Alım Harcı gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda yazılı Taviz Bedeli, Tellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşmmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ügili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgüerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresleri bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili haklan için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgüüerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri teinin ettikten sonra ihaleye katümaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.09/03/2015