Kayseri'de 83,1 milyon TL'ye satılık 24 adet arsa!

Kayseri'de 83,1 milyon TL'ye satılık 24 adet arsa!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kocasinan Şeker'de yer alan 24 adet arsayı 83 milyon 150 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kocasinan Şeker'de yer alan 24 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam bedeli 83 milyon 150 bin TL olarak belirlendi.

ARSALAR SATILACAKTIR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Şeker mahallesinde bulunan 23 adet Konut ve Konut+Ticaret alanı arsası, Erkilet mahallesinde bulunan 1 adet Ticaret alanı arsası, toplam 24
adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
1 - İhale 16/10/2019 Çarşamba günü saat 14.10’da Belediyemiz Encümen Salonunda
yapılacaktır.
2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d - Şartname bedeli 100,00. - TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun
ibraz edilmesi.
e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 16/10/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.
 

Kayseri