Kentteki sanayi siteleri sanayi alanlarına taşınıyor!

Kentteki sanayi siteleri sanayi alanlarına taşınıyor!Kent dışına taşınan sanayi sitelerine yapılacak desteğin detayları belli oldu. Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..


Yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması projelerine yapılacak desteklerin detayları belli oldu. 

 

Yapılacak başvuruların Bakanlıkça değerlendirilmesi, sanayi sitelerinin kuruluş yerinin uygunluğu, uygun görülen projelerin yatırım programına alınması, uygulama projelerinin ve keşiflerinin kredilendirme esasları bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

 

Yürürlüğe giren yönetmelik, projelerin üzere uygun görülmesi, ihalelerinin yapılması, yapım işinin denetlenmesi, kredinin kullandırılması ve geri ödenmesine yönelik işlemler ile sanayi sitelerinin dönüşüm ve gelişim projeleri ile ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

 

Kredi desteği nasıl olacak?

Kredi desteğinden, sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler yararlanabilecek. Kredi desteği sağlanacak gelişim projelerinin taşımaları gereken koşullar ise şu şekilde sıralanıyor:

 

a) Sanayi sitesi dönüşüm alanında bulunan sanayi işletmesi sayısının en az 2/3’ünün muvafakatının alınmış olması,

 

b) Sanayi sitesi gelişim alanında yer alacak hak sahiplerinin, işyeri inşaatlarının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde tahliye edileceğine dair ilgili idareye noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermiş olmaları,

 

c) Sanayi sitesi dönüşüm alanının 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan veya 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş olması.

 

Sanayi sitesi gelişim alanıyla ilgili olarak; Arsa ve arsa mülkiyetinin edinilmesi masrafları, altyapı tesisleri yapım işi, üstyapı yapım işi, idari ve sosyal tesisler yapım işi, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, taşınma masrafları kredilendirilebiliyor.

 

Nasıl başvurulacak? 

Bakanlık kredi desteğinden yararlanmak isteyen sanayi sitesi yapı kooperatifleri veya idareler ilgili valiliğe bilgilendirme raporu ile elektronik ortamda başvuruluyor.

 

Yatırım programı ve kamulaştırma


Yatırım programında yer almasına rağmen geçerli mazereti olmaksızın inşaat ihalesi aşamasına gelemeyen sanayi sitesi gelişim projeleri üçüncü yılın sonunda yatırım programından çıkartılıyor.

 

Yatırım programında yer alan projelerden program yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek. İnşaat ihalesi yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı daha yüksek olan, program yılı içerisinde inşaat ihalesi yapılacak olan, kamulaştırma süreci tamamlanmış, başlanmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken, afet hasarlarının telafisine yönelik, projelere ödenek tahsisinde sırasıyla öncelik verilecek.

 

Sanayi sitesi gelişim alanı için gerekli olan arazilerin kamulaştırma işlemleri ilgili idare tarafından yerine getirilecek.

 


Sanayi sitelerinin dönüşüm ve gelişim projelerinin kredilendirilmesi yönetmeliği!
 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com