Kepez Belediyesi'nden 19 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Kepez Belediyesi'nden 19 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı tarafından Ahatlı ve Sinan (Koyunlar) Mahallesi'ndeki 4 arsa ihale ile satılıyor. İhale 6 Kasım'da yapılacak...Antalya Kepez Belediye Başkanlığı tarafından Ahatlı ve Sinan (Koyunlar) Mahallesi'nde yer alan ticari alan ile akarkayıt ve servis istasyonu imarlı 4 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 19 milyon 12 bin 445 lira olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 6 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı   :  Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi   :  Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası   :  310 58 58 - 311

d) Faks numarası    :  339 00 53

e) E-mail    :  www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel   :  Selami C.YILMAZ

g) İhale yapılacak yer    :  Encümen Toplantı Odası

2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 13/09/2018 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

Kepez Belediyesi nden 19 milyon TL ye satılık 4 arsa!

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a) Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,

- Şartname alındı makbuzu.

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- İç zarf

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

b) Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu.

- Şartname alındı makbuzu.

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- İmza sirküsü.

- İç zarf

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.

İhale bedelinin 1/4 ü ile ihale masrafları ihale tarihini müteakip ilk 3 aylık ödeme periyodunda peşin, kalan 3/4 lük kısım ihale tarihini müteakip 12 aylık ödeme periyodunda 3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00- TL karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.