KEY davası nasıl açılır?

KEY davası nasıl açılır? KEY davası nasıl açılır?

KEY ödemeleri listesinde ismi çıkmayanlar, dilekçe vererek duruma itiraz edebiliyor. Bu kişiler dilekçelerine cevap verilmemesi nedeni ile dava açma hakkına sahip oluyor. Peki, KEY davası nasıl açılır?KEY davası nasıl açılır?

KEY ödemeleri listesinde ismi çıkmayanlar, dilekçe vererek duruma itiraz edebiliyor. Bu kişiler dilekçelerine cevap verilmemesi nedeni ile dava açma hakkına sahip oluyor.


Dilekçe ile başvurulan tarihten itibaren 60 gün içerisinde cevap alamadıklarından, ikinci 60 gün içinde dava açılabiliyor. Resmi Gazete'de yapılan ilan üzerine ismi çıkmayanlardan dilekçe vermeyenler de doğrudan doğruya dava açabiliyor.


Dilekçe örnekleri:


İlan Üzerine Dilekçe Vermeyip, Doğrudan Dava Açacaklar İçin….…………….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINADAVACI: Adı Soyadı, Adres

TC.Kimlik No:                              DAVALI:   1- SAĞLIK BAKANLIĞI-ANKARA (Üniversitede çalışıyorsa üniversite adı, SHÇEK’te çalışıyorsa Valilik adı gibi çalıştığı kurumun adı veya il valiliği yazılacak.) 

 TEBLİĞ TARİHİ: 28.02.2011 


D.KONUSU: 5664 Sayılı Kanun gereğince 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükümlerine Göre Tespit Edilen 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereği Hak Sahipleri Listesinde ismime yer verilmemesi işleminin iptali ve hak ettiğim konut edindirme yardımının temettüsü ile beraber yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemidir. 


AÇIKLAMALAR              :

1-) Halen …………………………………………..………………….. işyerinde …………………… olarak görev yapmaktayım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun gereğince 01.01.1987 ile 31.12.1995 tarihleri arasında kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlilerine Konut Edindirme Yardımları temettüsü ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Bu hususta 5664 sayılı yasa ile düzenleme yapılmıştır. Ben de KEY almaya hak kazandığım tarihler arasında ……………………………………… işyerlerinde görev yaptım. 

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” Hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir. 5. maddesi 2. fıkrasında ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumun gerekli düzeltmeyi yaparak ilgili ödemelerin yapılmasını sağlaması gerekirdi. 28 Şubat 2011 tarihli listede ismimin çıkmaması üzerine ben de iş bu davayı açmak durumunda kaldım. 

Açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı yasalara aykırı davranarak adıma tahakkuk etmiş bir paranın tarafıma ödenmemesine neden olan ve gerekli düzeltme işlemlerini yapmayan davalı idarenin bu işlemi İnsan Hakları ve Hürriyetlerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Ek 1 Nolu protokolünün 1. maddesi ve Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkını da ihlal etmektedir. Bu nedenle söz konusu işlemin iptali ile hak ettiğim KEY’in temettüsü ile beraber yasal faiziyle birlikte hesaplanıp tarafıma ödenmesi gerekmektedir. Anayasanın 125. maddesi uyarınca idarenin sebep olduğu zararları karşılaması gerektiğinden, davamın kabul edilmesi gerekmektedir. 


HUKUKSAL SEBEPLER: Anayasa, AİHS, İYUK ve ilgili mevzuat


DELİLLER: 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete, başvuru dilekçem ve diğer deliller. 


İSTEM SONUCU: Dava konusu işlemin iptal edilmesine, hak ettiğim konut edindirme yardımının temettüsü ile beraber yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama harç ve giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/2011 


Adı Soyadı 

İmza 

Ek: (Varsa) Hizmet Cetveli Ödemesi Çıkmayıp, Dilekçe ile Başvuranlar için ….…………….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINADAVACI: Adı Soyadı, Adres

TC.Kimlik No:                              DAVALI:   1- SAĞLIK BAKANLIĞI-ANKARA (Üniversitede çalışıyorsa üniversite adı, SHÇEK’te çalışıyorsa Valilik adı gibi çalıştığı kurumun adı veya il valiliği yazılacak.) TEBLİĞ TARİHİ: 28.02.2011 tarihinde yayınlanan en son liste üzerine vermiş olduğu ……………….. tarihli dilekçeme cevap verilmemesi nedeni ile ………………… tarih 


D.KONUSU: 5664 Sayılı Kanun gereğince 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükümlerine Göre Tespit Edilen 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereği Hak Sahipleri Listesinde ismimin yer almaması nedeni ile hak ettiğim Konut Edindirme Yardımını almak için yaptığım başvurunun cevap verilmeyerek reddine dair işlemin iptali ve hak ettiğim konut edindirme yardımının temettüsü ile beraber yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemidir. 


AÇIKLAMALAR              :

1-) Halen …………………………………………..………………….. işyerinde …………………… olarak görev yapmaktayım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun gereğince 01.01.1987 ile 31.12.1995 tarihleri arasında kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlilerine Konut Edindirme Yardımları temettüsü ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Bu hususta 5664 sayılı yasa ile düzenleme yapılmıştır. Ben de KEY almaya hak kazandığım tarihler arasında ………………………………………………fıkrasında “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” Hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir. 5. maddesi 2. fıkrasında ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumun gerekli düzeltmeyi yaparak ilgili ödemelerin yapılmasını sağlaması gerekirdi. 28 Şubat 2011 tarihli listede ismimin çıkmaması üzerine ben de …………… tarihli dilekçe ile kuruma başvurdum. Ancak bugüne değin dilekçeme cevap verilmediğinden, iş bu davayı açmak durumunda kaldım. 

Açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı yasalara aykırı davranarak adıma tahakkuk etmiş bir paranın tarafıma ödenmemesine neden olan ve gerekli düzeltme işlemlerini yapmayan davalı idarenin bu işlemi İnsan Hakları ve Hürriyetlerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Ek 1 Nolu protokolünün 1. maddesi ve Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkını da ihlal etmektedir. Bu nedenle söz konusu işlemin iptali ile hak ettiğim KEY’in temettüsü ile beraber yasal faiziyle birlikte hesaplanıp tarafıma ödenmesi gerekmektedir. Anayasanın 125. maddesi uyarınca idarenin sebep olduğu zararları karşılaması gerektiğinden, davamın kabul edilmesi gerekmektedir. 


HUKUKSAL SEBEPLER: Anayasa, AİHS, İYUK ve ilgili mevzuat


DELİLLER: 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete, başvuru dilekçem ve diğer deliller. 


İSTEM SONUCU: Dava konusu işlemin iptal edilmesine, hak ettiğim konut edindirme yardımının temettüsü ile beraber yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama harç ve giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/2011 


Adı Soyadı 

İmza 


Ek: Başvuru dilekçesi ve (varsa) hizmet cetveli.Kimler KEY ödemesi alabilir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com