19 / 08 / 2022

Kimler belediye hizmetlerine gönüllü katılımcı olabilir?

Kimler belediye hizmetlerine gönüllü katılımcı olabilir?

Kimi gerçek ve tüzel kişiler belediye hizmetlerine gönüllü olarak katılım sağlayabiliyor. Peki kimler belediye hizmetlerine gönüllü katılımcı olabilir? İşte belediye hizmetlerine gönüllü katılımcılarında aranan özellikler...Kimler belediye hizmetlerine gönüllü katılımcı olabilir?

Belediye hizmetleri gönüllüleri; ilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde görevlendirecek kamu kuruluşları olarak karşımıza çıkıyor.


Belediye hizmetlerine gönüllü katılımcılarında aranan özellikler, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği kapsamında yer alıyor. 


Yönetmeliğe göre tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması; Reşit olması veya  reşit olmayanlardan en az oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcisinin iznini almış olması gerekiyor. Diğer özellikler aşağıda şu şekilde sıralanıyor:


Belediye hizmetlerine gönüllü katılımcılarında aranan özellikler:

- Reşit olması veya  reşit olmayanlardan en az oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcisinin iznini almış olması,

- Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,

- Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması,

- Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporunun bulunması,

- Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla mahallin en büyük mülki amirine bildirilmiş olması gerekir.

             

Ortak çalışma ve işbirliği

İl özel idaresi veya belediyeler, kendi özel kanunlarına uygun olarak aralarında yapacakları protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapabilir.

             

Çalışma alanları ve esasları ile ilgili hususlar, 5 ve 6 ncı maddeler çerçevesinde il özel idaresinin veya belediyenin ilgili birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar arasında belirlenir.

             

Kimlik kartları

Gönüllülere, yönetmelikte EK 1’de şekil ve şartları belirlenmiş ve ilgili yerel yönetim birimlerince onaylanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartları verilir.

             

Kimlik kartlarında gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik Numarası ve görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer alır.

             

Kimlik kartlarını vali, belediye başkanı veya yetki verilmesi halinde ilgili birim amiri imzalar.

             

Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik kartlarına işlenir. Gönüllüler çalışma sürelerince kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Gönüllü katkısı sona erenlerin kimlik kartları veren makamca geri alınır.Belediye hizmetlerine gönüllü katılımcıların çalışma alanları!
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com