27 / 06 / 2022

Kiptaş Kayabaşı Konutları'nda kusurlu imalatların tamamlanması işi ihaleye çıkıyor!

Kiptaş Kayabaşı Konutları'nda kusurlu imalatların tamamlanması işi ihaleye çıkıyor!

İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi Anonim Şirketi, Kiptaş Kayabaşı Konutları'nda kusurlu imalatların tamamlanması işini 12 Ocak 2015 tarihinde ihaleye çıkarıyor. İş 90 günde tamamlanacak.İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi Anonim Şirketi,  Kiptaş  Kayabaşı Konutları'nda kusurlu imalatların tamamlanması işini ihaleye çıkarıyor. İş 90 günde tamamlanacak. 


Açık ihale usulü yapılacak ihale; 12 Ocak 2015 tarihinde saat 15.00'te Zeytinburnu'nda yapılacak. İHALE İLANI:


2014/166114 İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE T.A.Ş. - Evrak No: 7368 KİPTAŞ KAYABAŞI KONUTLARI KUSURLU İMALATLARIN TAMAMLANMASI KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞ.SAN.VE TİC.A.S. KİPTAŞ Kayabaşı Konutları Kusurlu imalatların tamamlanması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


ihale Kayıt Numarası: 2014/166114


1-İdarenin


a) Adresi : Seyitnizam Mahallesi Gümüşsüyü Davutpaşa Caddesi No: 17/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası : 2124149898 -2125105888


c) Elektronik Posta Adresi : info(a kiptas.com.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı 18 Ad. blok cephe Mastiklerinin Komple Yenilenmesi, mantolama Tamirleri,15 Ad. Blokta Çatı Teras İzolasyonları,5 Ad. bodrum Kat Daireleri Su İzolasyonu, 8 Ad. Dairede Dökülen Seramiklerin Tamiratı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yerBAŞAKŞEHİR/İSTANBUL


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : Seyitnizam Mah. Gümüşsüyü Dav utpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu/İST.


b) Tarihi ve saati : 12.01.2015- 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/v eya Sanayi Odası ya da Esnaf v e Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan v eya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri v eya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İ hak konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri:


Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen v e teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için İnşaat Mühendisliği Bölümü veye Mimarlık Bölümü Mezuniyet Belgeleri/Diplomaları İhale Konusu İş veya Benzer İşlere Denk Sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KİPTAŞ Muhasebe Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif v erecek olanların ihale dokümanını satın almaları v eya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KİPTAŞ Planlama ve İhale Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif v erilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1


Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İhale ilanı için tıklayın