27 / 06 / 2022

Kira artışı dava dilekçesi!

Kira artışı dava dilekçesi!

Kira bedeli, hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenebiliyor. Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor. İşte kira artışı dava dilekçesi...Kira artışı dava dilekçesi!

Mesken ve işyeri kiralamalarında tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. Kanun gereğince meskenlerde yapılacak kira zammında ÜFE oranları kullanılırken; işyerinde sözleşme serbestisi uygulanıyor.


Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. 


Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Peki, kira artış davası ne zaman açılır?


Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor.


Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlıyor.


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.


Kira artışı dava dilekçesi örneği:


………………………… MAHKEMESİ’NE


 


DAVACI       : …………………………


VEKİLİ         : …………………………


DAVALI        : …………………………


KONU : Kira bedelinin değişen yeni koşullara uyarlanması talebimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1 – Davalı taraf, müvekkilin davaya konu taşınmazında …./…./20…. tarihinden bu yana kiracı olarak ikamet etmektedir. Mahkemeye sunduğumuz kira sözleşmesinde de görüleceği üzere yıllık kira artış oranı % ………. olarak belirlenmiş ve uygulanagelmiştir.


2- Mevcut kira bedeli aylık ………. TL’dir. Ancak aradan geçen yıllar, enflasyon artışı ve değişen ekonomik koşullar neticesinde ………. TL kira bedeli, cüz’i bir meblağa dönüşmüştür.


3- Ayrıca davaya konu taşınmaz için ödenmekte olan ………. TL kira bedeli, bölgede uygulanan emsal kira bedelleri karşısında da oldukça düşük kalmaktadır. Müvekkilin bu büyüklükteki ve oldukça merkezi bir yerde bulunan dairesi için ödenen kira bedelinin arttırılması için taraflar uzlaşma sağlayamadığından, dava açmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, tanık, bilirkişi, keşif, yemin.


SONUÇ VE İSTEM : Talebimizin kabulü ile;

1- Ödenmekte olan ………. TL kira bedelinin dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ………. TL olarak belirlenmesine;


2- Dava süresince oluşacak aradaki farkın müvekkile ödenmesine;


3- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini Sayın Mahkemeniz’den saygılarımızla arz ve talep ederiz.


…./…./20…


Davacı Vekili


…………………………
Kira artış oranı Mayıs 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com