Kira geliri nasıl vergilendirilir?

Kira geliri nasıl vergilendirilir? Kira geliri nasıl vergilendirilir?

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, kira geliri nasıl vergilendirilir? Vergi nasıl ödenir?Kira geliri nasıl vergilendirilir?

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor.


Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor. Peki, kira geliri vergisi nasıl hesaplanır?


Kira geliri, her sene belirlenen istisna bedelinden yüksek miktarda gelir elde edenler tarafından ödeniyor. Elde edilen bedelin bu miktarı geçmemesi halinde vergi ödenmiyor.


Kira gelir vergisi oranı meskenlerde 3.600 TL, işyerlerinde ise 27.000 TL'dir.


Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor.


Bunlar: Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) ile Gerçek Gider Yöntemi.


Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılıyor. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemiyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. 


Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir:


- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i 

- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

- Amortismanlar,

- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli.


Kira gelir vergisi beyannamesi formu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com