06 / 07 / 2022

Kiracı apartman toplantısına katılabilir mi?

Kiracı apartman toplantısına katılabilir mi?

Apartmanda kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere toplanıyor. Peki, kat malikleri kurul toplantısında oy dağılımı nasıl olur? Kiracı apartman toplantısına katılabilir mi?Kiracı apartman toplantısına katılabilir mi?

Apartmanda kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere toplanıyor. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor.


Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.


İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. 


İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. Peki, kurulda oy dağılımı nasıl olur? Kiracı apartman toplantısına katılabilir mi?


Kanunen her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahip oluyor. Kiracılar apartman toplantısında oy kullamıyor. Çünkü oy hakkı kiracısı olduğu evin malikinde oluyor.  


Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahip oluyor; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamıyor; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmıyor.

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.


Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

 

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.


Apartman yönetimi yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com